Dokumenty do pobrania

przez | 17 lutego 2016

logotypy-stopka-gora

 

Dokumenty dotyczące rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego i pomostowego:

deklaracja pochodzenia sprzętu01 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki protokół odebrania sprzętu01 zestawienie poniesionych wsparcie pomostowe zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych

 

zestawienie poniesionych wsparcie pomostowe

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

 

protokół odebrania sprzętu01

deklaracja pochodzenia sprzętu01

oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnych z biznesplanem 01

 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO i POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Wypełnia i podpisuje poręczyciel/ poręczyciele oraz jeśli dotyczy współmałżonek poręczyciela/ poręczycieli:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody poręczyciela/ poręczycieli (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące);
 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu poręczyciela ze składkami ZUS oraz zaświadczenie z US o niezaleganiuporęczyciela w podatkach;
 1. Ośw. poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i adm.
 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z poręczenia weksla in blanco(Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

5. deklaracja wekslowa

 

 

Dokumenty dot. zwrotów kosztów dojazdu:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – komunikacją publiczną wniosek – komunikacja publiczna

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – samochód prywatny wniosek – samochód prywatny

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU    regulamin zwrotu kosztów dojazdu

OŚWIADCZENIE 1 – w przypadku zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym – ośw osoby dowożącej samoch pryw

OŚWIADCZENIE 2 – w przypadku zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym  – ośw osoby dowożonej samoch pryw

OŚWIADCZENIE 3 – ośw przewoźnika

 

Dokumenty dot. wsparcia finansowego

(składane po ukończeniu cyklu szkoleniowego – nie składamy poniższych dokumentów na etapie rekrutacji):

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zaktualizowany

BIZNESPLAN (zał. 1 do Reg.przyz. śr.fin)

karta oceny biznesplanu (zał. 2 do Reg.przyz. śr.fin)

WNIOSEK o przyznanie śr. fin. (zał. 3a do Reg.przyz. śr.fin)

WNIOSEK o przyznanie śr. fin. (zał. 3b do Reg.przyz. śr.fin)

WNIOSEK o przyznanie wsparcia pomost. (zał. 4 do Reg.przyz. śr.fin)

umowa o przyznanie wsparcia fin. (zał. 5 do Reg.przyz. śr.fin) zaktualizowana

umowa o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. 6 do Reg.przyz. śr.fin)

umowa o świadczenie usług szkol-dor. (zał. 7 do Reg.przyz. śr.fin)

ośw. o pomocy de minimis (zał. 8 do Reg.przyz. śr.fin)

ośw. ON o niekorzyst. równolegle z 2 źródeł na pokrycie tych samych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Rekrutacja do projektu będzie trwała w okresie 01.2016 r. – 03.2016r.

Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych – 29.02.2016-31.03.2016r.

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Twoja firma” jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego na wzorze załączonym poniżej i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w  Regulaminie do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty/kuriera: Biuro Projektu „Twoja firma” Koćmierzów 2, 26-650 Samborzec.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny (zał.1 do Reg. rekr.) w formacie doc.
 2. Formularz rekrutacyjny (zał.1 do Reg. rekr.) w formacie pdf.
 3. Deklaracja uczestnictwa (zał.2 do Reg. rekr.)
 4. Ośw. o statusie na rynku pracy (zał.3 do Reg. rekr.);
 5. Ośw.o zamiarze zatr.,zał.dział.gosp. pozarolniczej (zał.4 do Reg. rekr.)lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – w przypadku osób odchodzących z rolnictwa
 6. REGULAMIN REKRUTACJI
 7. Karta oceny formularza rekrutacyjnego (zał.5 do Reg. rekr.)

Dokumenty uzupełnione, podpisane ręcznie/czytelnie należy przesłać na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu „Twoja firma”

Koćmierzów 2

27-650 Samborzec