ZAPYTANIE OFERTOWE

przez | 24 czerwca 2016

loga

 

11.07.2016r.

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się i złożenia oferty dot. usługi doradczo-szkoleniowej ramach projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15.

zapytanie ofertowe – usluga doradczo- szkoleniowa

 

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

 

Pyt.1: Czy mógłbym otrzymać załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego  wyboru trenera/ doradcy indywidualnych usług doradczo szkoleniowych w  ramach projektu Twoja firma w wersji edytowalnej?

Pyt.2: Witam serdecznie, bardzo proszę o przesłanie formularza ofertowego w wersji edytowalnej (,,Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15 )

Pyt.3: Dzień dobry, W nawiązaniu do ogłoszonej przez Państwa w dniu 11.07.2016r. procedury  wyboru Trenera/doradcy w ramach projektu „Twoja firma”  (RPSW.10.04.01-260002/15) zwracam się z prośbą o udostępnienie w wersji  edytowalnej załącznika nr 1 i 2.

Odpowiedź do pyt. 1-3: Dzień dobry, w związku z otrzymaną prośbą wysyłamy zapytanie w wersji edytowalnej .doc. –  zapytanie ofertowe – usluga doradczo- szkoleniowa

 

Pyt.4: Szanowni Państwo, W nawiązaniu do  zapytania dotyczącego  wyboru trenera/doradcy do  projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15 kieruję zapytanie czy  do powyższego mogą startować  również firmy?

Odpowiedź: Szanowni Państwo, Wykonawcami zamówienia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca składający ofertę musi wykonywać usługę osobiście. Zgodnie z zapytaniem: „Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.

 

Pyt. 5: Witam serdecznie, Proszę o udzielenie informacji dot. doświadczenia wykonawcy/trenera w  ramach projektu „Twoja firma”. W części opisowej zamówienia jest opisane jakie doświadczenia wykonawcy powinno być wykazane w ofercie czyli tj. doświadczenie wykonawcy rozumie  się liczbę zrealizowanych godz.  szkoleniowych/warsztatów/kursów/doradztwa dla przedsiębiorców lub równoważnych …. Proszę sprecyzowanie czy brane jest również pod uwagę doświadczenie  wykonawcy jeżeli prowadził on szkolenia/warsztaty/kursy/doradztwo z  przedsiębiorczości  dla firmy którymi uczestnikami były osoby które  planują założyć własną działalność np. warsztaty z przedsiębiorczości  dla osób bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej. Ponadto proszę podanie adresu strony na której mogę sprawdzić odpowiedz na pytanie.

Odpowiedź: Dzień dobry, W ramach oceny doświadczenia brane jest pod uwagę wyłącznie doświadczenie dla przedsiębiorstw. W związku z powyższym warsztaty z przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych w  ramach aktywizacji zawodowej nie podlegałyby ocenie, nie kwalifikują się  jako warsztaty dla przedsiębiorstw. Adres strony na której umieszczone są zapytania znajduje się w zapytanie  ofertowym w pkt. 6 II  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT, tj.: http://vision-consulting.pl/twoja-firma/ – zakładka ZAPYTANIE OFERTOWE.

 

Pyt. 6: Witam serdecznie, W związku z Państwa ogłoszeniem dotyczącym zrealizowania usług doradczo-szkoleniowych w miejscowościach Kielce, Daleszyce i Maleniec w ramach projektu ,,Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15 zwracam się do Państwa z następującymi zapytaniem: Co oznacza sformułowanie „wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania umowy” czy należy traktować je dosłownie, a czy jeśli ofertę chce zmorzyć spółka to ma wskazać konkretną osobę/osoby do wykonania umowy? Czy spotkania w w/w miejscowościach będą odbywały się w jednym czy w różnych dniach i o różnych godzinach i czy zatem możliwe jest wykonanie całego zlecenie przez jedną osobę? Czy miejsca w których przeprowadzane będą szkolenia są wynajmowane przez Państwa czy też trzeba wynajem sali wykładowych wliczyć w koszty ofert? A jeśli obowiązek zapewnienia sali spoczywa po Państwa stronie to czy sale będą wyposażone w sprzęt do przeprowadzania prezentacji typu projektor i ekran? Czy godziny przeprowadzania szkoleń będą ściśle przez Państwa określone i z góry narzucone czy też będą one elastyczne w zależności od potrzeb i możliwości stron umowy? Czy w związku z określaniem oddzielnie ofert cenowej na poszczególne punkty możliwe jest wybranie przez Państwa częściowej ofert tylko do jednego z punktów?

Odpowiedź: Dzień dobry, w związku ze zgłoszonymi pytaniami poniżej przedstawiamy odpowiedzi: Sformułowanie „wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania umowy” należy traktować dosłownie, w związku z czym spółka nie może złożyć oferty poprzez delegowanie pracownika.  Wykonawca składający ofertę musi wykonywać usługę osobiście – to znaczy WYKONAWCA musi był osobą fizyczną bądź osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z zapytaniem: „Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.”W każdym miesiącu odbędzie się łącznie 90 godzin szkoleniowych (2 h dla każdego UP – tj. 45 osób) przez okres 6 miesięcy realizacji zlecenia. Wykonawcą całości usługi może być jedna osoba. Szczegółowy harmonogram nie został ustalony – będzie on dostosowany do preferencji UP.

W koszt oferty nie wliczają się koszty najmu sal szkoleniowych. Zgodnie z zapytaniem wyceniają Państwo “zrealizowanie indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych dla maksymalnie 45 Uczestników Projektu w trzech miejscowościach: Daleszyce, Maleniec oraz Kielce”. Sale szkoleniowe będą wyposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie prezentacji typu  projektor i ekran.

Godziny przeprowadzania szkoleń będą  dostosowane w pierwszej kolejności do preferencji UP. Niemniej jednak zostaną uwzględnione także potrzeby i możliwości stron umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na jedną miejscowość, dwie miejscowości lub trzy miejscowości.

 

Pyt.7:  Dziękuje za szybkie udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Proszę jeszcze o wyjaśnienie procedury składania samej oferty. Z ogłoszenia wynika że oferta ma składać się z „części ofertowej”  będącej załącznikiem do ogłoszenia oraz „części opisowej”. Tutaj rodzi się pytanie co to jest i co ma zawierać „część opisowa” oferty?

odpowiedź:

Dzień dobry, zgodnie z załączonym zapytaniem na pierwszej stronie (nad datą) jest informacja, iż cały dokument “zapytania ofertowe” bez części ofertowej – jest częścią opisową.  Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: oferta@vision-consulting.pl lub pisemnie do siedziby Zamawiającego.

 

pyt.8:  Witam serdecznie,W nawiązaniu do ogłoszenia w bazie konkurencyjności na wybór trenera/doradcy w ramach projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15 proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. W zakresie obowiązków wykonawcy jest m.in. „Przygotowania programu zajęć zgodnie z potrzebami Uczestnika Projektu i specyfiką prowadzonej przez niego działalności gospodarczej”. Jednocześnie z opisu usługi wynika, iż będą to spotkania indywidualne w wymiarze 2 h/uczestnika. Czy zatem program będzie wymagany dla każdego uczestnika? Na jaką liczbę h? Cz jeden program na wszystkie 12 h dla uczestnika? Czy na każde 2 h jeden program?
 2. W jaki sposób będzie możliwy kontakt z uczestnikiem, aby program przygotowany dla niego spełniał warunek określony przez zmawiającego tj. był zgodny z jego potrzebami i prowadzoną przez niego działalnością?
 3. W punkcie 1. Warunki udziału w postępowaniu piszą Państwo, iż w celu spełnienia warunku A Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Jednoczenie z opisu oceny kryteriów wiedzy i doświadczenia wynika iż należy wypełnić w tym celu załącznik nr 2? W opisie sposobu obliczania punktów odnoszą się Państwo tylko do liczby zrealizowanych godzin i nie biorą pod uwagę innych warunków wskazanych wcześniej tj. posiadane wykształcenie, posiadane doświadczenie zawodowe.
 4. Jak zatem należy podstąpić aby oferta była poprawnie przygotowana?
 5. W punkcie B. opisu warunków udziału w postępowaniu Pisza Państwo, iż w ramach punktu B spełniony ma być co najmniej jeden ze wskazanych przez Państwa warunków. A jednocześnie w opisie spełnienia sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku wskazano, iż wykonawca wskakuje tylko 1 ze wskazanych przez Państwa warunków.
 6. Co oznacza sformułowanie użyte w punkcie II.3 zapytania ofertowego tj. „część opisowa”. Jak ona ma wyglądać i co powinna zawierać?

odpowiedź: Dzień dobry, w związku z otrzymanym mailem dotyczącym pytań w zakresie procedury wyboru trenera w ramach projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15, poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

 1. Program zajęć będzie musiał być przygotowany zgodnie z potrzebami Uczestnika Projektu i specyfiką prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tzn. dostosowany do każdego Uczestnika oddzielnie – łącznie 45 programów (dla łącznie 12 h / 1 UP).
 2. Program zajęć zostanie przygotowany przez Trenera na pierwszym spotkaniu z Uczestnikiem, po zdiagnozowaniu jego potrzeb i omówieniu jego działalności gospodarczej. Niemniej jednak w sytuacji zgłoszenia takiej potrzeby, program będzie dostosowany w trakcie trwania wsparcia tj. w okresie 6 miesięcy realizacji usługi.
 3. – 4.  Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki A,B i C zawarte w zapytaniu (I.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).  Te warunki należy spełniać, aby móc uczestniczyć w postepowaniu/ złożyć ofertę.  Nie podlegają one ocenie punktowej, a jedynie są weryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku. Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych warunków udziału w postępowaniu , każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Ocena punktowa będzie dokonana na podstawie  kryterium 80% cena oraz kryterium 20% doświadczenie. Doświadczenie do kryterium punktowego będzie oceniane na podstawie załącznika nr 2. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1.
 1. Odnośnie warunku B zawartym w zapytaniu (OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) – należy spełnić co najmniej jedno z 3 warunków, aby móc uczestniczyć w postepowaniu/ złożyć ofertę, tzn. albo posiadać odpowiednie  wykształcenie albo wskazane doświadczenie lub zrealizować minimum 200 godzin szkoleniowych. Jeżeli Wykonawca spełnia warunek uczestniczenia w postępowaniu  dot. zrealizowania minimum 200 godzin szkoleniowych (ponieważ np. nie ma odpowiedniego wykształcenia ani wymaganego doświadczenia), to w celu weryfikacji spełnienia tego warunku w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać, że wykonał takie usługi w minimalnym zakresie liczbowym. Szkolenia wypisane w tab.  stanowiącej Załącznik nr 1 nie mogą zostać powielone do załącznika nr 2. Wykonawca musi spełniać co najmniej jeden ze wskazanych warunków – tzn.  odpowiednie  wykształcenie albo  doświadczenie lub zrealizować minimum 200 godzin szkoleniowych, jednak wskakuje tylko 1 warunek, który będzie podlegał weryfikacji. Jeżeli Wykonawca spełnia więcej niż 1 wymaganych warunków, nie wpływa to oczywiście negatywnie na ocenę kwalifikowalności w postępowaniu. Niemniej jednak nie wpływa to także na zwiększenie punktacji przy ocenie.  Spełnienie warunków B (najmniej jedno z 3 warunków) jest niezbędne do  udziału w postępowaniu.
 1. zgodnie z załączonym zapytaniem na pierwszej stronie (nad datą) jest informacja, iż cały dokument “zapytania ofertowe” bez części ofertowej – jest częścią opisową. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: oferta@vision-consulting.pl lub pisemnie do siedziby Zamawiającego.

 

Pyt.9: Witam serdecznie,proszę o doprecyzowanie terminu złożenia ofert w zapytaniu  Usługa doradczo- szkoleniowa w ramach wsparcia pomostowego. Termin składania ofert w treści opublikowanego w bazie konkurencyjności ogłoszenia wskazany jest na 19.07.2016 r. do godz. 23:59. W załączniku w pdf – Zapytanie ofertowe jest mowa o 10.07.2016 r. do godz. 10.00. Jaki jest właściwy termin.

Odpowiedź:  Termin składania ofert obowiązuje zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj. do dnia: 20.07.2016r. Wskazań przez Panią datą 10.07.2016r. jest błędna. Zgodnie z zapytaniem: “  Oferta musi być złożona do dnia 20.07.2016r. do godziny 10.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.” Rozbieżność między datą w zapytaniu a na bazie konkurencyjności wynika z błędów sytemu – każde zapytanie jest widoczne do 23.59, zatem nie można wskazać innej godziny np. 10.00. W związku z niemożliwością zapewnienia złożenia  Wykonawcom oferty m.in. osobiście do 23.59, celowo wydłużyliśmy termin w zapytaniu do godziny  10.00 następnego dnia.