Informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie

przez | 27 kwietnia 2017

W ramach projektu przewidziano następujące wsparcie:

  • Doradztwo grupowe : 8h wsparcia grupowego (tj. 4 spotkania x 2h raz w tygodniu).
  •   Doradztwo indywidualne : 2h wsparcia indywidualnego (tj. 1 spotkanie x 2h) spotkanie jednorazowe w dogodnym dla Uczestnika Projektu terminie.

Program doradztwa będzie obejmował m. in.

Zasady tworzenia biznesplanów, konsultacje indywidualne tworzonych biznesplanów.

 

  • Szkolenie: 60 osób (60 Kobiet) pozostających bez zatrudnienia (6gr/10 osobowych) zostanie objęte szkoleniem- „ABC Przedsiębiorczości” w wymiarze 40h na poszczególną grupę. Zajęcia będą odbywały się średnio 2-3 razy w tygodniu lub w co drugi weekend (10 spotkań po 4h).

Program szkoleń będzie obejmował m. in następujące zagadnienia.

Charakterystyka działalności gospodarczej, formy prawno-organizacyjne, podatki, ZUS, ekonomia i marketing, zagadnienia ubezpieczeń, prawa pracy, zarządzanie małą firmą, warsztat z wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, kreowanie postaw przedsiębiorcy, relacje w biznesie, podstawy prawne rachunkowości, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozrachunki- zasady ewidencji księgowej, ewidencja obrotu towarowego oraz materiałów, funkcjonowanie kont wynikowych, sprawozdawczość finansowa, bilans- charakterystyka i klasyfikacja aktywów i pasywów, podatki w rachunkowości.

W trakcie i po zakończeniu wsparcia udzielonego każdej osobie, zostanie przeprowadzona weryfikacja uczenia się na podstawie testów początkowych i końcowych wiedzy. Po pozytywnym zdaniu testu końcowego Uczestnicy uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zawierające zakres tematyczny i godziny zrealizowanych zajęć.

 

  • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – w kwocie maksymalnie  18 000.00 PLN dla 50 osób.

Środki  finansowe na rozwój przedsiębiorstwa mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: zakupem śr.trwałych; zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych; zakupem środków obrotowych; kosztami prac remontowych i budowlanych.

WAŻNE!

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów bieżącego prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 

  • Wsparcie pomostowe:

-finansowe – w wysokości max. 1 850.00 PLN przez okres 6 miesięcy, dla 50 osób. 

– szkoleniowo-doradcze:

szkolenie: 10h wsparcia grupowego (tj. 5 spotkań x 2 godziny)- program zajęć będzie obejmował m.in. nabycie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania otrzymanej dotacji, doradcy przedstawią UP szczegóły na temat wydatkowania środków wsparcia finansowego oraz rozliczenia wsparcia finansowego.

doradztwo indywidualne : 5h wsparcia indywidualnego (tj. 5 spotkanie x 1h średnio raz na 2 miesiące)- spotkania indywidualne będą odpowiadać na potrzeby UP, podczas spotkań z doradcą UP będą rozwiązywać bieżące problemy/wątpliwości dotyczące prowadzenia działalności oraz wydatkowania środków.

 

WAŻNE

W ramach finansowego wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje środki pieniężne, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związane z prowadzeniem Działalności Gospodarczej  (w 1 kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz fundusze poza ubezpieczeniowe , czynsz, opłaty za media). Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, pocztowe, prawne, promocji i inne niezbędne do prowadzenia Działalności Gospodarczej  w danej branży.