Dokumenty rekrutacyjne

przez | 27 kwietnia 2017

17.05.2017

Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał od 31.05-18.06.2017. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych zawiera : Formularz rekrutacyjny, wraz z załącznikami:

 • Zaświadczenie z Urzędu pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy).
 •  Oświadczenie osoby zarejestrowanej jako bezrobotna o ustalonym dla niej profilu pomocy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy).
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku Osób z Niepełnosprawnościami)
 •  Oświadczenie o byciu osobą pozostającą bez zatrudnienia (w przypadku osób niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne).
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie osoby zarejestrowanej jako bezrobotna o ustalonym dla niej profilu pomocy
 3. Oświadczenie o byciu osobą pozostająca bez zatrudnienia
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu
 6. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- aktualizacja z dn. 17.07.2017
 9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- aktualizacja z dn. 11.08.2017

Do wglądu:

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do wglądu dotyczące wsparcia finansowego w ramach projektu:

 1. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 2. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 1 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 2 Formularz inf. de minimis

Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych

Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparacia finansowego

Załącznik 5 Deklaracja poufności

Załącznik 6 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Załącznik 7 Oświadczenie małżonka na zawarcie Umowy o otrzymanie wsparcia

Załącznik 8 Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego,

Załącznik 9 Zaświadczenie de minimis

Załącznik 10 Weksel z deklaracją wekslową

Załącznik 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik 13 Karta Oceny merytorycznej wniosku przyznanie wspracia pomostowego

Załącznik 14 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 15 Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu sie o pomoc de mininis

Załącznik 16 Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiebiorczosci

Załącznik 17 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości