Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych

przez | 27 kwietnia 2017

Pytania z dnia 26.04.2017r.

1.

Pytanie:

”Dot. zamówienia na realizację Mentoringu – nabywanie kompetencji społecznych.
Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie jest zapewnienie pomieszczeń i ewentualnego poczęstunku dla uczestników projektu”
Odpowiedź:

„W odpowiedzi na pytanie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym:

“Do obowiązków psychologa należeć będzie, w szczególności:

 1. Przeprowadzenie zajęć Mentoring – nabywanie kompetencji społecznych o wskazanym zakresie przedmiotowym.
 2. Opracowanie i dostarczenie programu nauczania.
 3. Przygotowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do charakteru zajęć oraz potrzeb i stanu wiedzy Uczestników Projektu (skrypty minimum 10 stron)
 4. Rozprowadzania wśród Uczestników Projektu materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
 5. Oznaczania sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 6. Oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 7. Ustawiania stołów i krzeseł w sali.
 8. Bieżące prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dzienniki zajęć, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych) i przekazanie ich w oryginale do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż do 7 dni roboczych od zakończenia szkoleń przez każdą z grup.
 9. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli/monitoringu przez Zamawiającego lub IZ w dowolnie wybranym momencie.
 10. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach lub zaległości.
 11. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.”

Zapewnienie pomieszczeń i ewentualnego poczęstunku dla uczestników projektu nie należy do obowiązków psychologa.”

2.

Pytanie:

„Dot. zamówienia na realizację Mentoringu – nabywanie kompetencji społecznych.
Proszę o wyjaśnienie – czy planowane spotkania to spotkania grupowe czy indywidualne?”
Odpowiedź:

„W odpowiedzi na pytanie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym:

“Na każdą osobę przewidziane są zajęcia- 8h/osoba, 4 spotkania x 2h, a dla osób z niepełnosprawnością dodatkowo 6h/osoba, 2 spotkania x 3h. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczebności grup”

Planowane spotkania z Uczestnikami Projektu są indywidualne.”

Pytania z dnia 27.04.2017r.

Pytanie:

„W związku z zapoznaniem się z ofertą proszę o odpowiedz czy mogą startować firmy szkoleniowe a jeśli tak to czyje doświadczenie trzeba wykazać.”
Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, zgodnie z punktem pierwszym opisu warunków udziału w postępowaniu zawartym w zapytaniu ofertowym:

“Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

a)Wykształcenie wyższe kierunkowe (tj. wykształcenie wyższe na kierunku/specjalizacji psychologia lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe na kierunku/specjalizacji psychologia)

oraz

b)Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe lub 300 godzin doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia tj. mentoring- nabywanie kompetencji społecznych/ poradnictwo/doradztwo psychologiczne w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych psychologa w przeciągu ostatnich. Przez „min. 300 godzin doświadczenia” rozumie się min. 300 godzin zaangażowania w wykonywaniu obowiązków zawodowych psychologa w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu:

a)Dyplom/świadectwo potwierdzające ukończenie ww. studiów oraz

b)Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium 2-letniego lub 300 godzin doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

B) Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku

C) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

D) Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wymóg dotyczy przedsiębiorców).

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie.”

Pytania z dnia 31.05.2017r.

Pytanie:

W zapytaniu jest „w ramach projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!” numer projektu RPMP-09.01.02-12-0103/16 planuje zrealizowanie szkolenia zawodowego dla 6 grup szkoleniowych liczących średnio 10 Uczestników Projektu (UP) na grupę – łącznie maksymalnie 60 UP. Całkowita liczba zrealizowanych godzin wynosić będzie maksymalnie 864h lekcyjnych. Przez 1 godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Na każdą grupę przewidziane są zajęcia- 144h/grupa, średnio 24 spotkania x średnio 6h, średnio 3-4 razy w tygodniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczebności grup. Wsparcie będzie realizowane w okresie od 06.2017 do 08.2017”

Zapoznałam się z załącznikami, ale nie mogę znaleźć informacji o jakie szkolenia zawodowe chodzi. Jakie szkolenia należy wpisać w tabelki?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na  pytanie zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia:

“Szkolenia zawodowe będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby UP oraz zapotrzebowanie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych ww. powiatach. Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia w związku z tym pragniemy dostosować szkolenia do aktualnego zapotrzebowania na podstawie dokumentów strategicznych dla województwa małopolskiego, rankingu zawodów deficytowych w wojewódzkie małopolskim, ofert pracy, raportów na temat sytuacji na rynku pracy oraz UP na podstawie opracowanych IPD, z katalogu szkoleń: handel i usługi, budownictwo, gastronomia, obsługa biurowa, ochrona zdrowia, informatyczne/komputerowe lub inne wskazane na etapie Identyfikacji potrzeb z IPD dla Uczestnika Projektu.”