USŁUGI W PROJEKCIE

przez | 18 maja 2017


 • Każdy uczestnik/czka projektu „Praca – to jest to!” weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: realizowane w trybie 4,5h/osobę; 3 spotkania po 1,5h, prowadzone przez doradcę zawodowego (zajęcia indywidualne).  W ramach usługi uczestnicy/czki projektu otrzymają wsparcie i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej – wspólnie z doradcą przygotują Indywidualny Plan Działania (IPD). Zidentyfikowane zostaną:
  -oczekiwania, mocne i słabe strony, potencjał każdego uczestnika
  -główny cel zawodowy oraz cele rozwojowe
  -alternatywy zawodowe
  -działania prowadzące do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji.
  Ponadto, wszyscy uczestnicy/czki wraz z doradcą zawodowym przeprowadzą diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Zostaną zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez zatrudnienia, a uczestnicy/czki otrzymają pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie szkoleń i innych instrumentów, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie pracy.
 • Poradnictwo zawodowe: 60 uczestników/czek projektu skorzysta z poradnictwa zawodowego indywidualnego prowadzonego przez doradcę zawodowego w trybie 2 spotkania x 2h/uczestnika/czkę (spotkania będą realizowane przez 1 m-c udziału uczestnika w projekcie). Poradnictwo zawodowe pozwoli uczestnikom uzupełnić wiedzę na temat lokalnego rynku pracy. Uczestnicy/czki poznają metody autoprezentacji, przygotują się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Każdy/każda uczestnik/czka otrzyma też porady dot. planowania rozwoju swojej kariery zawodowej.
 • Pośrednictwo pracy: 6 spotkań x 1h/uczestnika/czkę realizowanych przez cały okres udziału w projekcie. Pośrednictwo obejmuje m.in.:
  – zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich (uczestnicy/czki otrzymają min. 2 oferty pracy)
  – organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami/czkami projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy
  – udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestników/czek projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego zatrudnienia.
 • Szkolenia zawodowe: szkolenie trwa średnio 3 miesiące (z procesem certyfikacji zewnętrznej VCC lub podobne – zależnie od szkolenia); 5 grup x śr.12 osób x max.120h; 15 spotkań [śr. 2-3 razy w tyg.] x8h.  Ostateczna tematyka szkoleń będzie wynikała z indywidualnych predyspozycji uczestnika/czki. Szkolenia będą dostosowane do predyspozycji uczestników/czek i zapotrzebowania rynku pracy. Zapotrzebowanie rynku pracy zostanie określone poprzez analizę ofert pracy zawartych na portalach i stronach internetowych (m.in. pracuj.pl, infopraca, praca.pl itd.), analizę ofert pracy w poszczególnych PUP-ach oraz opracowań dot. zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy publikowanych przez WUP Katowice i poszczególne PUP-y. Warunkiem zakończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach i pozytywne zdanie 2 testów w czasie szkolenia (min. 60% punktów).
 • Staże zawodowe:
  – Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, w których brał udział uczestnik/czka.
  – Czas trwania stażu: 3 miesiące kalendarzowe.
  – Staże zawodowe będą realizowane w oparciu o programy stażu konsultowane z pracodawcami i opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika/czki  z uwzględnieniem jego potrzeb i potencjału, w tym predyspozycji psychofizycznych  i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.
  – Po zakończeniu stażu uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia o odbyciu staży.