REKRUTACJA

przez | 23 maja 2017

23.05.2017 r.

Rekrutacja uczestników trwa od maja 2017 r. i ma charakter ciągły aż do zakwalifikowania założonej liczby Uczestniczek / Uczestników.

W zakładce „Do pobrania” dostępny jest komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

1. spełnienie wymogów formalnych;

2. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu lub mailowo / telefonicznie (w przypadku osób niepełnosprawnych):

  • Formularz zgłoszeniowy.
  • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
    o kwalifikowalności).
  • Oświadczenie uczestnika o zakwalifikowaniu do III profilu pomocy.
  • Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (w odniesieniu do osób zarejestrowanych
    w Urzędzie Pracy).
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych) oraz formularz potrzeb/usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

 3. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu – o zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.