Aktualności

przez | 1 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu  do naszego zapytania umieszczonego na Bazie Konkurencyjności w dniu 19.01.2018 odnośnie Usługi szkoleń IT z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji (numer ogłoszenia 1082500), otrzymaliśmy zapytanie od jednego z zainteresowanych podmiotów. Poniżej przytaczamy treść zapytania oraz odpowiedź.

Treść zapytania:

,,Dzień dobry,

 

Bardzo dziękuję za kontakt z Państwa strony ale niestety musze stwierdzić, że nie udzieliliście Państwo odpowiedzi na część pytań dotyczące ogłoszenia umieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 108250 dotyczącego szkoleń IT z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji w ramach projektu pn. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 

W związku z tym ponawiam prośbę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Bardzo proszę o informację czy wymóg posiadania wolnych środków finansowych w kwocie 65000 PLN nie będzie powodem do unieważnienia postępowania w związku z podejrzeniem o stosowanie niedozwolonych praktyk mających na celu wyeliminowanie z postępowania potencjalnie zainteresowanych oferentów.
 2. Bardzo proszę o podanie miejsca, daty i godziny otwarcia ofert złożonych przez oferentów.
 3. Bardzo proszę o podanie daty posiedzenia komisji dokonującej wyboru wykonawcy.”

Treść odpowiedzi:

,,Informujemy, iż wszelkie informacje konieczne do złożenia oferty są zawarte w Procedurze wyboru.”

24.01.2018


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu  do naszego zapytania umieszczonego na Bazie Konkurencyjności w dniu 19.01.2018 odnośnie Usługi szkoleń IT z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji (numer ogłoszenia 1082500), otrzymaliśmy zapytanie od jednego z zainteresowanych podmiotów. Poniżej przytaczamy treść zapytania oraz odpowiedź.

Treść zapytania:

„Dzień dobry,

Bardzo proszę o niezwłoczne przesłanie odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania umieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 108250 dotyczącego szkoleń IT z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji w ramach projektu pn. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 1. Bardzo proszę o informację czy usługi będą realizowane w salach wskazanych przez Zamawiającego czy w salach wskazanych przez Wykonawcę.
 2. Bardzo proszę o informację w jaki sposób ma być udokumentowane posiadanie środków finansowych w kwocie 65000 PLN.
 3. Bardzo proszę o informację czy wymóg posiadania wolnych środków finansowych w kwocie 65000 PLN nie będzie powodem do unieważnienia postępowania w związku z podejrzeniem o stosowanie niedozwolonych praktyk mających na celu wyeliminowanie z postępowania potencjalnie zainteresowanych oferentów.
 4. Bardzo proszę o podanie miejsca, daty i godziny otwarcia ofert złożonych przez oferentów.
 5. Bardzo proszę o podanie daty posiedzenia komisji dokonującej wyboru wykonawcy.
 6. Bardzo proszę o podanie informacji w jakim terminie oferentom, którzy złożyli oferty ale nie zostali wybrani do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone wadium.
 7. Bardzo proszę o informację w jakim terminie zostanie zwrócone wadium oferentowi, który wygrał postępowanie i podpisał z Zamawiającym umowę.”

 

Treść odpowiedzi:

„Dotyczy korespondencji e-mail z dnia 22.01.2018 odnośnie zapytania umieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 108250 dotyczącego szkoleń IT z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji w ramach projektu pn. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Usługa będzie realizowana w salach Wykonawcy (pkt. 4 oraz pkt. C zapytania umieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 108250), w miejscowości Bielsko-Biała.
 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym we wskazanej wysokości (na przykład wyciągu) oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych (pkt. F zapytania umieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 108250).
 3. Posiadanie środków finansowych na rachunku firmy daje gwarancję, że Wykonawca może od razu przystąpić do realizacji umowy. Nie jest tajemnicą, iż w projektach bywają opóźnienia w przekazywaniu transz dofinansowania. Jeśli Wykonawca ma potencjał finansowy, to nie będzie uzależniał rozpoczęcia realizacji umowy od zaliczki, bądź płatności z góry.
 4. W zapytaniu ofertowym nie zostały wskazane miejsce, data i godzina otwarcia ofert.
 5. Posiedzenie komisji dokonującej wyboru Wykonawcy odbędzie się niezwłocznie po terminie na złożenie ofert.
 6. Oferentom, którzy złożyli oferty ale nie zostali wybrani do realizacji przedmiotu zamówienia wadium zostanie zwrócone po 30 dniach od dnia złożenia oferty.
 7. Oferentowi, który wygrał postępowanie i podpisał z Zamawiającym umowę, wadium zostanie zwrócone po 30 dniach od dnia złożenia oferty.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

24.01.2018


Szanowni Państwo,

Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego w mieście Bielsko-Biała, w ramach realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr projektu RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie zajęć indywidualnych: ,,Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie 01.2018- 05.2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym, poszukujemy Pośrednika Pracy, który przeprowadzi ww. zajęcia oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Rozeznanie rynku posrednik Bielsko-Biala czesc ofertowa

Rozeznanie rynku posrednik Bielsko-Biala czesc opisowa

Oferta musi być złożona do 30.01.2018 r. do godziny 08:30. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

22.01.2018 r.


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego w mieście Bielsko-Biała, w ramach realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr projektu RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie zajęć indywidualnych: ,,Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (opracowanie IPD)” oraz ,,Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie 01.2018- 05.2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy Podmiotu, który wynajmie salę, na w.w. zajęcia oraz prosimy o wycenę kosztu wynajmu sali.

Rozeznanie rynku sala Bielsko-Biala czesc ofertowa

Rozeznanie rynku sala Bielsko-Biala czesc opisowa

 

Oferta musi być złożona do 30.01.2018 r. do godziny 08:30. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

22.01.2018 r.


Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że już 84 osoby korzysta z wsparcia w ramach naszego projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

Jednocześnie pragniemy przypomnieć iż rekrutacja trwa!

Zapraszamy do udziału w projekcie.

15.11.2017 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zaktualizowany został Regulamin projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”.

Poniżej znajdą Państwo link do aktualnego regulaminu, zapraszamy do zapoznania się z nim!

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu- Rynek pracy otwarty dla wszystkich ! aktualizacja z dnia 09.10.2017

09.10.2017 r.


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego, w ramach realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr projektu RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie zajęć indywidualnych: ,,Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (opracowanie IPD)” oraz ,,Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie 10.2017- 05.2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy Podmiotu, który wynajmie salę, na w.w. zajęcia oraz prosimy o wycenę kosztu wynajmu sali.

Rozeznanie rynku – sala – część opisowa

Rozeznanie rynku – sala – część ofertowa

09.10.2017 r.


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego, w Bytomiu, w ramach projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie indywidualnych zajęć: „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP), w okresie 08.2017-01.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym, poszukujemy Pośrednika Pracy, który przeprowadzi ww. zajęcia oraz informujmy o możliwości złożenia wyceny:

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy – część opisowa

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy – część ofertowa

09.10.2017 r.


Nowy adres Biura Projektu!

Informujemy, że od dnia 11.10.2017 r. Biuro Projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” zostaje przeniesione.

Nowy adres Biura Projektu:

ul. Gazownicza 5 lok. 1

43-300 Bielsko Biała

29.09.2017 r.


Szanowni Państwo,

Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich!” planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. zrealizowanie szkoleń
zawodowych z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji dla
maksymalnie 96 Uczestników/czek Projektu (UP), tj. 8 grup średnio 12 osobowych. Szkolenia
realizowane będą na terenie województwa śląskiego w pięciu możliwych okresach: 09-10.2017; 10-
11.2017; 11-12.2017; 12.2017-01.2018; 01-02.2018.

W związku z powyższym, poszukujemy Pośrednika Pracy, który przeprowadzi ww. zajęcia oraz informujmy o możliwości złożenia wyceny:

Procedura wyboru wykonawcy – część opisowa

Procedura wyboru wykonawcy – część ofertowa

Oferta musi być złożona do 27.09.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu wyceny. Wyceny złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

19.09.2017 r.


3 GRUPA ROZPOCZĘŁA ZAJĘCIA!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż 3 grupa rozpoczęła w dniu dzisiejszym wsparcie w ramach naszego projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż rekrutacja do projektu ma charakter ciągły, w związku z czym zachęcamy do udziału w projekcie!

29.08.2017 r.


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego, w Bytomiu, w ramach projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie indywidualnych zajęć: „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP), w okresie 08.2017-01.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym, poszukujemy Pośrednika Pracy, który przeprowadzi ww. zajęcia oraz informujmy o możliwości złożenia wyceny:

16.08.2017 rozeznanie rynku pośrednik pracy-BYTOM

16.08.2017 rozeznanie rynku część ofertowa pośrednik pracy-BYTOM

Oferta musi być złożona do 24.08.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu wyceny. Wyceny złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

16.08.2017


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego w Bytomiu, w ramach realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr projektu RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie zajęć indywidualnych: ,,Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (opracowanie IPD)” oraz ,,Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie 08.2017- 01.2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy Podmiotu, który wynajmie salę, na w.w. zajęcia oraz prosimy o wycenę kosztu wynajmu sali.

10.08.2017 rozeznanie rynku – najem sali Bytom

10.08.2017 rozeznanie rynku – najem sali Bytom – część ofertowa

Oferta musi być złożona do 18.08.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.08.2017 r.


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego, w powiecie bielskim, w ramach projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie indywidualnych zajęć: „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu (UP), tj. max 2 grup 12 osobowych, w okresie 08.2017-01.2018 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym, poszukujemy Pośrednika Pracy, który zagwarantuje przeprowadzenie zajęć oraz prosimy o wycenę kosztu przeprowadzenia w.w. zajęć.

31.07.2017 rozeznanie rynku pośrednik pracy – powiat bielski

31.07.2017 rozeznanie część ofertowa pośrednik pracy – powiat bielski

Oferta musi być złożona do 08.08.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

31.07.2017 r.


Szanowni Państwo,
Firma Vision Consulting sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego w powiecie bielskim, w ramach realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” nr projektu RPSL.07.01.03-24-0549/16 planuje zrealizowanie zajęć indywidualnych: ,,Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (opracowanie IPD)” oraz ,,Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie 08.2017- 01.2018r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym poszukujemy Podmiotu, który wynajmie salę, na w.w. zajęcia oraz prosimy o wycenę kosztu wynajmu sali.

27.07.2017 rozeznanie rynku – najem sali powiat bielski

27.07.2017 rozeznanie rynku część ofertowa – najem sali powiat bielski

Oferta musi być złożona do 04.08.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

27.07.2017 r.


Zapraszamy do udziału w projekcie!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy nabór do projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

20.07.2017 r.

 


Rekrutacja do projektu trwa!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w procesie rekrutacyjnym!

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

01.06.2017 r.