O projekcie

przez | 1 czerwca 2017

Projekt skierowany jest do 120 osób (min 72kobiet/48mężczyzn) powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne/poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, a ponadto należą do co najmniej jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  •  osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujące na terenie województwa śląskiego

 

W ramach projektu, każdy z uczestników objęty zostanie następującymi formami wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (opracowanie IPD)
  2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Staż zawodowy