Dokumenty do pobrania

przez | 16 października 2017

Uprzejmie informujemy, iż nabór do projektu „Moja firma – mój sukces!”

będzie trwał od 23.10.2017r. do 30.10.2017r. 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:

  • Formularza rekrutacyjnegowraz z załącznikami:
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracywystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);
  • Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku Osób Niepełnosprawnych);
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:

Regulami Rekrutacji Moja firma – mój sukces!

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Arkusz diagnostyczny dla osoby niepełnosprawnej

Status społeczny UP

Oświadczenie 70 plus

Dokumenty do wglądu:

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DLA CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami i złożenie ich w odpowiednim terminie.