Dokumenty do wglądu dotyczące wsparcia finansowego w ramach projektu.

przez | 14 listopada 2017

Regulamin Przyznawania Środków Finansowych

Zał.1 Biznesplan

Zał.2 Karta oceny biznesplanu

Zał.3 Ośw. o wys. otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym i okresie poprzedzającym go 2 lat p

Zał.4 Ośw. o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał.5 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013

Zał.6 Szczegółowe zest towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał.7a Ośw o niezaleganiu ze skł na ubezp społ i zdrow i podatki

Zał.7b Ośw. o niekorzystaniu równolegle z innych środkó publ

Zał.7c Ośw. o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Zał.7d Ośw. o braku zobowiązań

Zał.7e Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał.8 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał.9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów

Zał.10 Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług

Zał.11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał.12 Oświadczenie osoby niepełnosprawnej

Zał.13 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał.14 karta oceny formalnej wniosku o wsparcie pomostowe

Zał.15 Karta oceny merytorycznej wsparcia pomostowego

Zał.16 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał.17 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 18 Umowa o udzielenie wsparcia doradczego pomostowego

Zał. nr3 do Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Zał.19 Zaświadczenie o pomocy de minimis