Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w kompleksowym programie na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej
w ramach projektu

„AKTYWNI ZAWODOWO – AKTYWNI ŻYCIOWO”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe programy dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestników programu. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, tj. powiatów: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczególnie zapraszamy: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi; osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; osoby z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją; kobiety.

 

REZULTATY:

Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu - 43

Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 13,

Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -15,

Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie – 12%

Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację – 46%

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie – 22%

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika projektu
 •  

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
 •  

 • SZKOLENIE ZAWODOWE z zakresu:
  - MAGAZYNIER z uprawnieniami na wózki jezdniowe podnośnikowe
  - PRACOWNIK BIUROWY z telemarketingiem
  - FLORYSTYKA
 •  

 • 3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 •  

 • Pośrednictwo pracy
 •  

  Zapewniamy:

   - wykwalifikowana kadrę trenerską

   - materiały szkoleniowe

   - zwrot kosztów dojazdu

   - stypendium szkoleniowe

   - certyfikat

   - płatny staż zawodowy.

    

    

   Wartość projektu: 1 295 446,20 PLN
   Wkład Funduszy Europejskich: 1 101 129,27 PLN


    

   Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

    

    

   KONTAKT:

  • Telefon : +48 514 296 248
  • e-mail: aktywni@vision-consulting.pl
  • strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

    

   BIURO PROJEKTU:

   Aktywni Zawodowo – Aktywni Życiowo

   ul. Sokoła 15

   34-400 Nowy Targ 


  • mapadotacji.gov.pl

   www.funduszeeuropejskie.gov.pl