Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Bez barier – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 

 

Oś priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 Projekt skierowany jest do 72 osób (43 kobiet i 29 mężczyzn) zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym do:
- min. 22 osób niepełnosprawnych
- min. 15 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy
- min. 4 osób korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Okres realizacji projektu: od 01.11.2017 do 31.08.2018 r.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

1) Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu

2) Usługi aktywnej integracji - reintegracja społeczna - poradnictwo psychologiczne

3) Usługi aktywnej integracji - reintegracja społeczna - warsztaty kompetencji społecznych

4) Usługi aktywnej integracji - reintegracja społeczna - coaching

5) Usługi aktywnej integracji - reintegracja edukacyjna - szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń dostosowana będzie do potrzeb i potencjałów UP oraz będzie odpowiadać potrzebom mazowieckiego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych. Szkolenia zostaną zakończone certyfikującym egzaminem zewnętrznym

6) Usługi aktywnej integracji - integracja zawodowa - staże zawodowe (3-miesieczne). Staże realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 40h/tygodniowo i 8h/dziennie, w przypadku osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 35h/tygodniowo
i 7h/dziennie.

7) Usługi aktywnej integracji - reintegracja zawodowa – pośrednictwo pracy

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 72 UP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników:
- liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 18 os.
- liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 20 os.
- liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – min. 22 os.
- efektywność społeczna (tj. liczba osób, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej) – 34 %
- efektywność zatrudnieniowa – 22%
- efektywność społeczna dla osób ON z niepełnosprawnością intelektualną lub sprężoną – 34%
- efektywność zatrudnieniowa dla osób ON z niepełnosprawnością intelektualną lub sprężoną – 12%

 

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu przy wszystkich formach wsparcia
• Wykwalifikowaną kadrę trenerską
• Catering podczas szkoleń zawodowych
• Materiały szkoleniowe na zajęcia

 Całkowita wartość projektu: 985 392,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 788 313,60 złProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020KONTAKT:
e-mail: bez_barier@vision-consulting.pl
telefon: 504 388 005
BIURO PROJEKTU:
ul. Braci Tułodzieckich 5, 09-200 Sierpc

 

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl