Vision Consulting sp. z o. o. zaprasza
do udziału projekcie


Czas zmian! edycja II


Nr projektu RPWP.06.02.00-30-0014/17


Okres realizacji projektu: 01.09.2018. – 31.05.2019 r.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych na terenie Województwa Wielkopolskiego wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznymi Interwencyjnymi – OSI). W szczególności zapraszamy do udziału osoby powyżej 29 roku życia,, w tym bezrobotnych, poszukujących pracę lub biernych, defaworyzowanych na rynku pracy.


Głównym celem projektu
jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 96 osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, zamieszkujących na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w woj. wielkopolskim.


DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY NALEŻĄCE DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z GRUP:


• Kobiety
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby o niskich kwalifikacjach
• Osoby powyżej 50 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotne

 

ZAPEWNIAMY:


• Szkolenie zawodowe
• Materiały szkoleniowe
• Catering
• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE
• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
dla 48 Uczestników Projektu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:


• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 96 Uczestników Projektu
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 96 Uczestników Projektu
• Szkolenia zawodowe dobrane do potrzeb Uczestników dla 96 Uczestników Projektu
• Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 48 Uczestników Projektu
• Profesjonalne pośrednictwo pracy dla 96 Uczestników Projektu


Całkowita wartość projektu: 814 822, 80 PLN
Dofinansowanie z UE: 774 081,66 PLN


Kontakt


Email: czaszmianedycja2@vision-consulting.pl

Telefon: 572 - 720 - 525

 

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o.
w ramach Osi priorytetowej
VI. Rynek pracy
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.


 

 

 

 

 


mapadotacji.gov.pl