Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Inkubator wysokich kwalifikacji zawodowych mieszkańców Wielkopolski”

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy dzięki certyfikowanym szkoleniom zawodowym/stażom/pośrednictwie pracy dla osób zagrożonych/ przewidzianych lub zwolnionych
z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Osoby bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy/ niezarejestrowane w Urzędzie Pracy/ osoby bierne zawodowo),
 • Osoby pracujące, zagrożone/przewidziane do zwolnienia,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • Kobiety,
 • Osoby niepełnosprawne,

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

1.USŁUGI SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI WSPARCIA ORAZ POMOCY W ZAKRESIE OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ, INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE ZAKOŃCZONE OPRACOWANIEM/AKTUALIZACJĄ INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
2.USŁUGI SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI WSPARCIA ORAZ POMOCY W ZAKRESIE OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ,  GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE
3.WARSZTATY W ZAKRESIE TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ NABYWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
4.SZKOLENIA PROWADZĄCE DO PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU,
5. 3 MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE  służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu (dla osób bez zatrudnienia)
6.POŚREDNICTWO PRACY


UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

 • wykwalifikowana kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • catering

 

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.05.2018 r.
Wartość projektu:  726 104,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 689 798,89 PLN

 


 
Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.
w ramach Osi priorytetowej
6 Rynek pracy
6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych


 

 

 


mapadotacji.gov.pl