Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Kwalifikacje dla wszystkich”

 

Celem projektu „Kwalifikacje dla wszystkich”  jest zwiększenie/nabycie/potwierdzenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego u 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) i kompetencji TIK u 180 osób (108 kobiet i 72 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) poprzez kursy językowe i kursy komputerowe.

 


Grupa docelowa projektu to 300 osób w wieku aktywności zawodowej – 18 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które zamieszkują na terenie woj. pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego). Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności do osób w wieku 25 lat i więcej, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach.W projekcie oferowane są następujące formy wsparcia:


• Kursy językowy zwiększające kwalifikacje z języka angielskiego/niemieckiego dla 300 Uczestników Projektu,  w wymiarze godzinowym w zależności od poziomu 120 h lub 240 h.
Kursy kończą się możliwością podejścia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego zdobycie przez UP określonego poziomu biegłości językowej potwierdzonego certyfikatem zgodnie z ESOKJ.

• Kursy komputerowy zwiększający kompetencje TIK w wymiarze 80 h dla 180 osób.
Kursy kończą się możliwością podejścia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez UP kompetencji w zakresie TIK w standardzie DIGCOMP.

 


Planowane efekty:


Głównym rezultatem bezpośrednim osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez minimum 85% Uczestników Projektu (w tym przez: 108 osób o niskich kwalifikacjach, 204 osoby w wieku 25 lat i więcej, 46 osób w wieku 50 lat i więcej).


Całkowita wartość projektu: 1 234 103,90 złWysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 1 048 988,32 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


KONTAKT:
e-mail: kwalifikacjedlawszystkich@vision-consulting.pl
tel. 502 496 124

 

 


 


mapadotacji.gov.pl