Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!”

 

Celem projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!” jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa, osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych - rewitalizowanych, w tym minimum 21% stanowić będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, wyłącznie powiaty : nowotarski, brzeski, myślenicki, Miasto Nowy Sącz, suski, tarnowski, Miasto Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki oraz gorlicki.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD)

   

  • Mentoring – nabywanie kompetencji społecznych

   

  • Team Building - integracja grupy

   

  • Pośrednictwo pracy

   

  • Szkolenia zawodowe

   

  • Staż zawodowy

   

  Po zakończeniu realizacji szkolenia zostanie przeprowadzony zewnętrzny egzamin certyfikujący w celu weryfikacji przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji zawodowych.


   

  Uczestnikom dodatkowo zapewniamy: