Vision Consultig sp. z o. o. zaprasza
do udziału w realizowanym projekcie
„NIEwykluczeni”

skierowanym do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.


Projekt zakłada kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej i podwyższenia zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 osób w wieku 18-67 lat, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności na terenie powiatów zagrożonych  skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Główne rezultaty:  nabycie nowych kompetencji i osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej  przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i osoby z niepełnosprawnościami.


OFERUJEMY:
- diagnozę potrzeb i potencjałów Uczestników
- szkolenia zawodowe
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
- pośrednictwo pracy
- staż zawodowy

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osoby korzystające z PO PŻ
- osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy

 

ZAPEWNIAMY:
- Profesjonalną kadrę
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikowane szkolenia zawodowe
- Stypendium szkoleniowe
- Stypendium stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
- Catering podczas szkoleń

 

Skorzystaj z oferty zwiększającej Twoje szanse na zatrudnienie!

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 511 988,53 PLN

 

 

KONTAKT
tel. 699-670-277

e-mail: niewykluczeni@vision-consulting.pl

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl