Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Nowa akcja - Integracja”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększona aktywność społeczna i zawodowa wyrażona efektywnością społeczno-zatrudnieniową osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo lubelskie, powiaty: hrubieszowski, włodawski, M. Biała Podlaska, M. Chełm, M. Zamość w wyniku realizacji kompleksowego programu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Do projektu zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności: osoby bezrobotne – wyłącznie należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością (w tym zaburzeniami psychicznymi), osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 50+, kobietyREZULTATY:

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 20 os.

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 19 os.

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, łącznie z pracującymi na własny rachunek – min. 18 os.


Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej po opuszczeniu programu uczestników:

W odniesieniu do os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- efektywność społeczno-zatrudnieniowa – min. 56%, zatrudnieniowa – min. 30%;

W odniesieniu do os. o znacznym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – efektywność społeczno zatrudnieniowa – min. 46%, zatrudnieniowa – min. 20%.


FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Diagnoza potrzeb z IPD

Grupowe Poradnictwo psychologiczne

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Kompleksowe pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym

Płatny 3-miesięczny staż zawodowy


Zapewniamy:
- wykwalifikowana kadrę trenerską
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- stypendium szkoleniowe
- catering
- certyfikat
- płatny staż zawodowy.

 

Wartość projektu:  973 888,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 827 804,97 PLN

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
KONTAKT:

Telefon : +48 573 429 333

e-mail: akcja-integracja@vision-consulting.pl

strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY


BIURO PROJEKTU:
Nowa akcja - Integracja
ul. Bohaterów Monte Casino 53
20-705 Lublin


 

 

 


mapadotacji.gov.pl