Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Nowa firma dla nas”

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działania 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób (kobiet w 100%) z obszaru województwa dolnośląskiego, zamieszkujące na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego, ząbkowickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( z czego 50 % UP będą stanowić osoby z niskimi kwalifikacjami, co najmniej 10% stanowić będą osoby niepełnosprawne oraz co najmniej 40% UP stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich), od 01.04.2017-30.09.2018.


Działania zaplanowane w ramach projektu to:

- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

- wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.


Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet na terenie woj. dolnośląskiego poprzez zachęcenie do samozatrudnienia oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia obejmującego doradztwo i szkolenia, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe. Efektem projektu będzie przygotowanie kobiet do samodzielnego prowadzenia DG bez stereotypowego przypisywania postaw przedsiębiorczych do którejkolwiek z płci.


Cel zostanie osiągnięty do 30.09.2018 roku.

Wartość projektu: 1 970 568,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 674 982, 80 PLN


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


KONTAKT:

„Nowa firma dla nas”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail:nowafirmadlanas@vision-consulting.pl

tel.: 512 036 243


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl