Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Od bierności do aktywności!”

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest aktywizacja społeczna i zawodowa 72 (43 Kobiety/ 29 Mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), w tym w szczególności osób korzystających z PO PŻ (min. 10% Uczestników) oraz osób niepełnosprawnych (min. 5% Uczestników). Osoby te zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM, tj. od 01.04.2017 do 30.04.2018r.

 

Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia 2017 do 30 kwietnia 2018 r. Planowanym efektem wsparcia w ramach projektu będzie trwała integracja Uczestników Projektu na rynku pracy poprzez realizację założonych wskaźników.

 

Główne działania przewidziane w projekcie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów
• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
• Szkolenie zawodowe
• Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
• Staż zawodowy – 6 miesięcy
• Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu:  1 663 402,18 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 413 891,85 zł

 

 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
KONTAKT:
„Od bierności do aktywności!”
ul. Piłsudskiego 7, 95-200 Pabianice
e-mail: od-biernosci-do-aktywnosci@vision-consulting.pl
tel.: +48 512 036 230


 


mapadotacji.gov.pl