Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Praca – to jest to!”

 

Projekt „Praca – to jest to!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1.: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT, na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą RPO WSL - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017-31.03.2018 r.

 

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z obszaru Subregionu Centralnego województwa śląskiego powyżej 30 roku życia przez określenie ścieżki zawodowej, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie kontaktu z pracodawcami od 01.05.2017 r. do 31.03.2018 r.

 

W szczególności wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze Subregionu Centralnego w miastach i powiatach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, powiat będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, należące do jednej
z następujących grup:

 

• Osoby o niskich kwalifikacjach;

• Osoby powyżej 50 roku życia;

• Kobiety (przede wszystkim powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka);

• Osoby niepełnosprawne;

• Długotrwale bezrobotni;

• Osoby nieaktywne zawodowo. 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

• Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy w wymiarze 4,5 godz. zegarowej/uczestnika/czkę;

• Poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz. zegarowych/uczestnika/czkę;

• Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godz. zegarowych/uczestnika/czkę;

• Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną, w wymiarze maksymalnie 120 godz. dydaktycznych/grupę szkoleniową;

• 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Dzięki kompleksowemu wsparciu w ramach projektu zostaną zniwelowane bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Tym samym zwiększą się szanse 60 uczestników/czek na podjęcie zatrudnienia i powrót na rynek pracy. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie podejmie:

 

• min. 38% osób o niskich kwalifikacjach

• min. 33% osób w wieku 50 lat i więcej

• min. 39% kobiet

• min. 33% osób z niepełnosprawnościami

• min. 30% osób długotrwale bezrobotnych

 

Wartość projektu: 912 735,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 775 824,75 zł


 

Biuro projektu:

Vision Consulting Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 20
41-902 Bytom
Tel. 512 036 256

 


mapadotacji.gov.pl