Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Twoja droga do zatrudnienia”
Nr projektu RPLD.10.02.02-10-B002/17-00


Okres realizacji projektu: 05.2018r. – 01.2019r.PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego. W szczególności zapraszamy do udziału osoby o niskich kwalifikacjach, osoby po 54 roku życia a także osoby niepełnosprawne.
Głównym celem projektu zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz  atrakcyjności zawodowej  osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6  miesięcy.


DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY
• Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby 54+
• Osoby z niskimi kwalifikacjami

 

ZAPEWNIAMY
• Szkolenie zawodowe wraz z językiem angielskim branżowym
• Materiały szkoleniowe
• Catering
• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE
• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
• Możliwość zwrotu kosztów dojazdu


FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
• Spotkania z doradcą zawodowym, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
• Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
• Szkolenia zawodowe wraz z językiem angielskim branżowym
• Płatny 3-miesięczny staż zawodowy
• Profesjonalne pośrednictwo pracy

 

Dofinansowanie z UE: 746 351,70 PLN


Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020.

 

 

KONTAKT
Email: twojadrogadozatrudnienia@vision-consulting.pl
Telefon: 573427727

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl