Firma Vision Consulting zaprasza do udziału w projekcie
 „Twoja ścieżka sukcesu


Cel główny projektu: większa aktywność społeczno – zawodowa 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, skutkująca postępem w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej i zmniejszeniem dystansu do zatrudnienia przez uczestników/czki projektu.

Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, które uczą się, pracują lub zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) obszar OSI woj. świętokrzyskiego. Grupę docelową stanowi 100% osób biernych zawodowo i bezrobotnych niebędących klientami PUP (niezarejestrowane w PUP, w tym osoby bezrobotne niebędące klientami PUP korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia), charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, w skład grupy docelowej będzie wchodziło min. 3 osoby niepełnosprawne, min. 29 kobiet i max. 5 osób z wyższym wykształceniem.

 


Wsparciem zostanie objętych 48 osób zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego (wyłącznie z miejscowości tj. ostrowiec świętokrzyski, skarżysko kamienna, starachowice).


Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:


- Wsparcie psychologiczne połączone z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji

- Pośrednictwo pracy

- Grupowe warsztaty samopomocowe

- Poradnictwo prawno – obywatelskie

- Szkolenie zawodowe (zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu):

- Operator obrabiarek CNC

- Spawacz TIG

- Przedstawiciel handlowy

- Elementarz rachunkowości

- Staż zawodowy (trwający 3 miesiące);Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:


- Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

- Zwrot kosztów dojazdu

- Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;

- Certyfikat;

- Profesjonalną kadrę trenerów;

 

 

Okres realizacji projektu 01.04.2018 – 30.11.2018 r.
Dofinansowanie ze środków UE: 648.759,01 złtel. 512 036 256
e-mail: twojasciezkasukcesu@vision-consulting.pl

 

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl