Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalny Program Operacyjny Województwa  Mazowieckiego 2014-2020.
Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


„Włącz kurs na zmiany!”


Nr projektu RPMA.09.01.00-14-a502/18
Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 31.05.2019r.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 60 osób (36K, 24M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, obszaru województwa mazowieckiego wyłącznie z obszarów wiejskich (gmin) poniżej progu defaworyzacji, w tym: min. 80% uczestników- osób doświadczające wielokrotnego wykluczenia rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, min. 5% uczestników- osób z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy oraz osoby korzystające z PO PŻ.


GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, w wyniku których uczestnicy nabędą kwalifikacje i/lub podejmą zatrudnienie.

 

ZAPEWNIAMY
 • -Szkolenie zawodowe
 • -Materiały szkoleniowe
 • -Catering
 • -Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego psychologa i pośrednika pracy
 • -STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • -3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • -Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO PREFERENCJI I SYTUACJI UCZESTNIKÓW NA ETAPIE DIAGNOZY IPD:

 • -Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla 60 osób
 • -Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 60 osób
 • -Warsztaty rozwoju osobistego dla 36 osób
 • -Coaching grupowy dla 24 osób
 • -Szkolenie zawodowe dla 60 osób
 • -Pośrednictwo pracy dla 20 osób
 • -3 miesięczny staż zawodowy dla 40 osób

 

Całkowita wartość projektu : 648 516,50 PLN
Wkład z UE: 518 813, 20 PLN

 

https://vision-consulting.pl/wlacz-kurs-na-zmiany/


Kontakt

 

Email: wlacz_kurs_na_zmiany@vision-consulting.pl

Telefon: 699 670 266

 

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl