Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


„WykluczeNIE!”Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienieProjekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego
z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji, w tym:
- min. 3 osób niepełnosprawnych 
- max. 6 osób (tj. 10%) z wyższym wykształceniem


Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.03.2019 r.


W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
1) Diagnoza UP i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
2) Poradnictwo psychologiczne
3) Trening umiejętności życiowych
4) Szkolenia - tematyka szkoleń określona zostanie na etapie realizacji zadania 1. Szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu
6) Staż - trwający 3 miesiące
7) Pośrednictwo pracyCelem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 60 UP. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników:
- liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 44 os. (26 K i 44 M)
- liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 26 os. (16 K i 10 M)
- liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – min. 18 os. (11 K i 7 M)
- efektywność społeczna – 34 %
- efektywność zatrudnieniowa – 30 %
- efektywność społeczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną – 34%
- efektywność zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną – 12%Uczestnikom Projektu zapewniamy: 
• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu przy wszystkich formach wsparcia
• Wykwalifikowaną kadrę trenerską
• Catering podczas szkoleń zawodowych
• Materiały szkoleniowe i biurowe na zajęcia


Całkowita wartość projektu: 925 448,50 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 786 631,22 zł


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020


KONTAKT
504 388 005

wykluczenie@vision-consulting.pl
 

 

 

 

 


mapadotacji.gov.pl