Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Wykorzystaj szansę na pracę!”

 

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 72 osób (44 kobiet i 28 mężczyzn), powyżej 29 roku życia, pozostających
bez pracy, tj.: bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo,
w tym zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:


a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby po 50 roku życia,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.

 

Wsparciem zostaną objęte 72 osoby zamieszkałe na terenie województwa opolskiego (wyłącznie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego).

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:


• Poradnictwo zawodowe połączone z Identyfikacją potrzeb Uczestników Projektu;

• Szkolenia zawodowe (zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu);
• Staż zawodowy (trwający 3 miesiące);
• Pośrednictwo pracy
• Wsparcie trenera w zakresie zatrudnienia wspomaganego
(maksymalnie dla 4 osób z niepełnosprawnościami, wymagającymi jego asysty)

 

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:


Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;
Zwrot kosztów dojazdu;
Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;
Certyfikat;
Profesjonalną kadrę trenerów;

 

KONTAKT:

 

tel. 699 670 271
adres e-mail: wykorzystajszansenaprace@vision-consulting.pl
strona internetowa: www.vision-consulting.pl/wykorzystaj-szanse-na-prace/


 


mapadotacji.gov.pl