Grupa docelowa projektu Twoja Firma

przez | 5 lutego 2016

Vision Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału
w Projekcie TWOJA FIRMA

Do projektu zapraszamy osoby fizyczne w wieku powyżej 29 roku życia*, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (pozostające bez zatrudnienia) i BIERNE ZAWODOWO, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, pod warunkiem, że ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

* do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia.

** osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.