Aktualności

przez | 15 lutego 2016

 

loga

12.04.2017

Szanowni Państwo,

Podczas kontroli wykonania umowy o przyznanie środków finansowych Uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

15.03.2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Uczestnik Projektu nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przeprowadzenia kontroli wykonania umowy o przyznanie środków finansowych, a w trakcie jej trwania ma obowiązek przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny dotrzymania warunków umowy.

16.02.2017

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 6, pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  w ramach projektu „Twoja firma.”, Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy o przyznanie środków finansowych przez Uczestnika Projektu.

Beneficjent weryfikuje przede wszystkim:

– fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu,

– wykorzystywanie przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem,

W szczególności uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

Realizator zobowiązany jest do przeprowadzenia wizyt, na miejscy prowadzenia działalności pod kątem:

– zgodności wydatkowania pieniędzy z przyjętymi założeniami

– zgodności prac z przedstawionym harmonogramem

– stanu zatrudnienia w stosunku do planowanego

Uczestnik Projektu nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przeprowadzenia kontroli, a w trakcie jej trwania ma obowiązek przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny dotrzymania warunków umowy.

10.01.2017

Szanowni Państwo przypominamy o styczniowym wsparciu szkoleniowo doradczym w ramach wsparcia pomostowego.

Indywidualne spotkania przewidziane są w następujących dniach:

– grupa Daleszyce : 16.01.2017 r.  (8:00-17:00)  i 17.01.2017 r. ( 8:30 – 15:30)

– grupa Maleniec:  14.01.2017 r. ( 8:30- 19:45) i 15.01.2016 r. (13:30-19:45)

– grupa Kielce:  19.01.2017 r. (8:30-14:30), 25.01.2017 r. (8:30-19:00), 26.01.2017 r. (8:30-19:00), 27.01.2017 r. (11:30-19:00).

 

06.12.2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy naklejki i tabliczki informujące, że dany sprzęt został zakupiony ze środków unijnych oraz, że działalność powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Naklejki: naklejki_wspolfinansowanie_efs

Tabliczki zakup współfinansowany oraz oznaczenie działalności: tabliczki-efs

 

14.11.2016

Szanowni Państwo wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy, w związku z czym może być przeznaczone wyłącznie na:

–  zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,

–  koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),

– koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

– koszty opłat telekomunikacyjnych,

– koszty usług pocztowych,

–  koszty usług księgowych,

–  koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

– koszty usług prawnych,

– koszty usług leasingowych,

–  koszty działań informacyjno – promocyjnych,

– koszty materiałów biurowych,

–  koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

 

Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na:

– sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),

– zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,

–  zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

10.10.2016

Szanowni Państwo przypominamy o październikowym wsparciu szkoleniowo doradczym w ramach wsparcia pomostowego.

Indywidualne spotkania przewidziane są w następujących dniach:

– grupa Daleszyce : 21.10.2016 r.  (8:00-17:15)  i 24.10.2016 r. ( 8:30 – 14:30)

– grupa Maleniec:  15.10.2016 r. ( 8:30- 16:35) i 22.10.2016 r. (8:30-18:10)

– grupa Kielce:  12.10.2016 r. (8:30-16:00), 17.10.2016 r. (8:30-19:15), 18.10.2016 r. (8:30-19:15), 19.10.2016 r. (8:30-16:00), 26.10.2016 r. (8:30- 16:00)

09.09.2016

Szanowni Państwo przypominamy, że  Uczestnik, który otrzymał wsparcie finansowe ma obowiązek jego rozliczenia. W tym celu przedkłada dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:

– Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem

– Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych

Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego należy złożyć zgodnie z terminem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego.  W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości formalnych w przedstawionych dokumentach, uczestnik projektu zostaje wezwany pisemnie do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

 

10.08.2016

Szanowni Państwo przypominamy, iż od sierpnia rozpoczynamy wsparcie szkoleniowo doradcze w ramach wsparcia pomostowego ( raz w miesiącu po 2 h szkoleniowe przez okres 6 miesięcy tj. sierpień 2016 – styczeń 2017r.

O szczególnym terminie spotkania indywidualnego w miesiącu sierpień (2 h indywidualnego spotkania z Trenerem) zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce szkolenia:

**osoby z grupy Daleszyce –Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach, ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce

**osoby z grupy Maleniec –Samorządową Instytucją Kultury „Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu”,

Maleniec 54,  26-242 Ruda Maleniecka

**osoby z grupy Kielce –Agencją Rozwoju Personalnego S-kadra S.C.  ul. Warszawska 34 lok. 618,  25-312 Kielce

 

W ramach wsparcia szkoleniowo doradczego w każdym miesiącu będą mogli Państwo skorzystać z pomocy trenera (2 h lekcyjne) w zakresie rozliczenia przyznanej dotacji i pomostówki oraz w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych, prawnych czy marketingowych.

 

28.07.2016r.

Szanowni Państwo informujemy, iż aby dotrzymać terminów realizacji projektu za okres realizacji wsparcia pomostowe go przyjmujemy lipiec 2016 r. – grudzień 2016r.
Przypominamy także, iż finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu na jaki je przyznano, w jednakowej wysokości 1050 zł. – co oznacza, iż okres rozliczeniowy wsparcia pomostowego liczymy za pełne miesiące kalendarzowe – do końca lipca muszą Państwo wydać kwotę 1050 zł. W przypadku, jeżeli nie wydadzą Państwo całości  środków z każdego miesiąca, będzie trzeba je zwrócić na konta projektowe Vision Consulting.
W celu rozliczenia wsparcia pomostowego za lipiec 2016r. muszą Państwo przedstawić zestawienie poniesionych wydatków do dnia 10 sierpnia do biura projektu. Proszę pamiętać, że dopiero po rozliczeniu wsparcia pomostowego za lipiec otrzymają Państwo transzę za sierpień. Analogicznie postępujemy przez okres trwania wsparcia pomostowego tj. lipiec – grudzień 2016r.
okresy rozliczeniowe wsparcia pomostowego:
I miesiąc – wydatkujemy w lipcu 2016, rozliczenie za lipiec do 10 sierpnia 2016
II miesiąc – wydatkujemy w sierpniu 2016, rozliczenie do 10 września 2016
III miesiąc – wydatkujemy we wrześniu 2016, rozliczenie do 10 października 2016
IV miesiąc – wydatkujemy w październiku 2016, rozliczenie do 10 listopada 2016
V miesiąc – wydatkujemy w listopadzie 2016, rozliczenie do 10 grudnia 2016
VI miesiąc – wydatkujemy w grudniu 2016 –  Rozliczenie wszystkich wydatków wsparcia pomostowego powinno nastąpić w terminie 30 dni po upływie miesiąca, za który przysługiwała ostatnia transza wsparcia pomostowego tj. do 30 stycznia 2017r.
Z kolei wsparcie finansowe zostało wypłacone Państwo w całości i dopiero po zakończeniu wydatków, mają Państwo obowiązek go rozliczenia. W przypadku wsparcia finansowego okresy rozliczeniowe liczymy:
I miesiąc – 18.07.2016-18.08.2016
II miesiąc – 19.08.2016-19.09.2016
III miesiąc – 20.09.2016-20.10.2016

 

11.07.2016r.

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem wydatkowania środków finansowych na założenie działalności gosp. oraz środków ze wsparcia pomostowego poniżej przedstawiamy dokumenty dotyczące ROZLICZENIA przyznanych środków:

deklaracja pochodzenia sprzętu01 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki protokół odebrania sprzętu01 zestawienie poniesionych wsparcie pomostowe zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych

zestawienie poniesionych wsparcie pomostowe

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

protokół odebrania sprzętu01

deklaracja pochodzenia sprzętu01

 

Dział księgowy: Tel.: 519 323 854; e-mail: elzbieta.jaskiewicz@vision-consulting.pl

 

01.07.2016r.

Szanowni Państwo przypominamy, iż do 8 lipca 2016r. przyjmujemy dokumenty potwierdzające założenie przez Państwa działalności gosp. Proszę zwrócić uwagę, aby status działalności był AKTYWNY – tzn. data rozpoczęcia działalności max do 8 lipca 2016r.

 

Przypominamy, iż w dniach 12 – 14 lipca 2016r. odbędą się spotkania INDYWIDUALNE w celu podpisania umów o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe. W dniu podpisania umów należy złożyć ZABEZPIECZENIE UMOWY. Jeżeli wybrali Państwo weksel z poręczycielem – w dniu podpisania umowy osobiście musi być z Państwem także każdy poręczyciel. Jeżeli poręczyciel/poręczyciele są w związku małżeńskim to należy zabrac ze sobą zgodę małżonka na poręczenie weksla oraz jego xero dowodu. Każdy poręczyciel musi dostarczyć zaświadczenie potwierdzające jego dochody (min 1850zł brutto miesięcznie) oraz xero dowodu os.

 

Terminy podpisania umów o wsparcie finansowe:

12.07.2016 – KIELCE, ul. Warszawska 34/618

Nr wniosku o wsparcie finansowe data godzina
WD_TW2016/ 14 12.07.2016 09.00
WD_TW2016/ 12 09.30
WD_TW2016/ 11 10.00
WD_TW2016/ 1 10.30
WD_TW2016/ 18 11.00
WD_TW2016/ 28 11.30
WD_TW2016/ 29 12.00
WD_TW2016/ 22 12.30
WD_TW2016/ 34 13.00
WD_TW2016/ 35 13.30
WD_TW2016/ 43 14.00
WD_TW2016/ 46 14.30
WD_TW2016/ 25 15.00
WD_TW2016/ 3 15.30
WD_TW2016/ 38 16.00
WD_TW2016/ 33 16.30
WD_TW2016/ 41 17.00
WD_TW2016/ 21 17.30
WD_TW2016/ 24 18.00

 

13.07.2016 –  LGD Białe ługi; Trzemosna 27; Gmina Daleszyce

WD_TW2016/ 13 13.07.2016 09.00
WD_TW2016/ 2 09.30
WD_TW2016/ 9 10.00
WD_TW2016/ 30 10.30
WD_TW2016/ 50 11.00
WD_TW2016/ 48 11.30
WD_TW2016/ 6 12.00
WD_TW2016/ 5 12.30
WD_TW2016/ 49 13.00
WD_TW2016/ 51 13.30
WD_TW2016/ 44 14.00
WD_TW2016/ 39 14.30
WD_TW2016/ 45 15.00
WD_TW2016/ 40 15.30
WD_TW2016/ 10 16.00

 

14.07.2016 – MALENIEC 54- Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

WD_TW2016/ 37 14.07.2016 10.00
WD_TW2016/ 26 10.30
WD_TW2016/ 42 11.00
WD_TW2016/ 23 11.30
WD_TW2016/ 19 12.00
WD_TW2016/ 36 12.30
WD_TW2016/ 7 13.00
WD_TW2016/ 17 13.30
WD_TW2016/ 8 14.00
WD_TW2016/ 16 14.30
WD_TW2016/ 31 15.00

 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO i POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Wypełnia i podpisuje poręczyciel/ poręczyciele oraz jeśli dotyczy współmałżonek poręczyciela/ poręczycieli:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody poręczyciela/ poręczycieli (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące);
 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu poręczyciela ze składkami ZUS oraz zaświadczenie z US o niezaleganiuporęczyciela w podatkach;
 1. Ośw. poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i adm.
 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z poręczenia weksla in blanco(Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

 

 

16.06.2016r.

Szanowni Państwo informujemy, iż do Biura Projektu wpłynęła 1 rezygnacja z dalszego udziału w projekcie, w związku z powyższym przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

Według regulaminu  tylko „Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia wniosku  o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.” W związku z brakiem negatywnych ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nie powołano Komisji Oceny Wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów. 

 

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE:

OSTATECZNA lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

OSTATECZNA lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 

W terminie 21 dni od otrzymania ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia finansowego, czyli maksymalnie do 8 lipca 2016r. są Państwo zobligowani do dostarczenia listownie do Biura Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3b) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej, tj.:

na adres Biuro Projektu „Twoja firma” Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec należy przesłać :

 1. WNIOSEK o przyznanie śr. fin. (zał. 3b do Reg.przyz. śr.fin)
 2. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej
 3. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej – tzn. wydruk z CEIDG (status działalności: aktywny)
 4. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia nadania numeru REGON i numeru NIP
 5. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy – tzn. kopię dowodu osobistego lub paszportu
 6. Potwierdzenie otwarcia rachunku z informacją o numerze konta – kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem bądź zaświadczenie z banku
 7. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (ośw. o pomocy de minimis (zał. 8 do Reg.przyz. śr.fin),w przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń
 8. Dotyczy tylko osób niepełnosprawnych –  ośw. ON o niekorzyst. równolegle z 2 źródeł
 9. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (HARMONOGRAM RZECZOWO FIN. (Zał. 1 do wniosku o przyz. śr. fin. ) ze wskazaniem w poszczególnych wydatkach konkretnego miesiąca zakupu

UWAGA!:  nie wpisujemy w harmonogramie, iż w ciągu 3 miesięcy będzie poniesiony wydatek, należy podać konkretny miesiąc kiedy dokona się zakupu. Jeżeli w harmonogramie przedstawionym do KOW  wpisali Państwo prawidłowo poszczególne wydatki ze wskazaniem precyzyjnie jednego miesiąca – zamieszczają Państwo harmonogram bez zmian, zgodny z załącznikiem do przesłanego do oceny KOW wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. Nie wprowadzamy zmian w zakupach! 

Z uczestnikami, którzy prześlą do Biura Projektu  w terminie do 8 lipca 2016r. komplet powyższych dokumentów zostanie podpisana umowa o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.  W dniu podpisania umowy są Państwo  zobligowani do złożenia zabezpieczenia. 

 

ZABEZPIECZENIE UMOWY:

W dniu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej każdy Uczestnik jest zobligowany do podpisania weksla in blanco. W przypadku, kiedy Uczestnik jest w związku małżeńskim, dodatkowo składa Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco. Jeżeli pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa, należy dołączyć dokument poświadczający ową rozdzielność (ksero za zgodność). Jeżeli Uczestnik nie jest w związku małżeńskim dołącza – podpisuje oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.

Dodatkowo oprócz powyższych dokumentów należy złożyć zabezpieczenie umowy o dofinansowanie w następujących formach (do wyboru):

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 2. poręczenie według prawa cywilnego
 3. gwarancja bankowa
 4. zastaw na prawach lub rzeczach
 5. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Zabezpieczenia z punktów 2 – 5 należy wnieść w sposób prawidłowy (tj. zgodnie z przepisami prawa) na własnych dokumentach.

W przypadku wyboru poręczycieli (Zabezpieczenia z punktów 1-2) jako formy zabezpieczenia umowy o dofinansowanie, muszą oni spełniać następujące warunki:

 1. Jeżeli poręczycielem jest jedna osoba – osoba fizyczna niebędąca małżonkiem Uczestnika (do wyboru):
 • zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lipca 2017r., osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto – tj. 1850zł brutto/miesięcznie.
 • lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 3000zł brutto/miesięcznie
 • lub osoba będąca na rencie, emeryturze, osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto – tj. 1850zł brutto/miesięcznie.

2. Jeżeli poręczycielem są dwie osoby (żadna z osób nie może być małżonkiem poręczyciela):

 • osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lipca 2017r., osiągająca dochody w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto – tj. 1850zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić minimalne wynagrodzenie brutto – tj. 1850zł brutto/miesięcznie.
 • osoba będąca na rencie, emeryturze, osiągająca dochody w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto – tj. 1850zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić minimalne wynagrodzenie brutto – tj. 1850zł brutto/miesięcznie.

 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO i POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Wypełnia i podpisuje poręczyciel/ poręczyciele oraz jeśli dotyczy współmałżonek poręczyciela/ poręczycieli:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody poręczyciela/ poręczycieli (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące);
 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu poręczyciela ze składkami ZUS oraz zaświadczenie z US o niezaleganiuporęczyciela w podatkach;
 1. Ośw. poręczyciela oraz małżonka poręczyciela o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i adm.
 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z poręczenia weksla in blanco(Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

 

W dniu podpisania umowy każdy poręczyciel musi stawić się osobiście razem z Uczestnikiem Projektu do podpisania weksla in blanco. Małżonkowie Uczestników i poręczycieli nie muszą uczestniczyć osobiście w podpisaniu umowy, niemniej jednak należy dostarczyć ich zgodę podpisaną na piśmie zgodnie z wzorem powyższych dokumentów.

Poręczycielem nie może być małżonek, ale dopuszczalne jest aby były do dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina bądź dowolna osoba, która spełnia kryteria określone dla poręczycieli.

 

10.06.2016r.

Szanowni Państwo do biura projektu wpłynęło 51 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

 

W związku z posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ:

WSTĘPNA lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

WSTĘPNA lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 

45 osób z największą liczbą punktów zostaje WSTĘPNIE rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczych.

Pozostałe 6 osób znajduje się na liście rezerwowej.

W sytuacji rezygnacji z udzielonego wsparcia w ciągu 3 dni osób z listy rekomendowane do udzielenia wsparcia, dotację otrzyma kolejna osoba z listy rezerwowej. 

Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali wstępnie pozytywną ocenę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (45 osób), zakwalifikowali się także do otrzymania wsparcia pomostowego  w wysokości 1050 zł / miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu i rozpatrzeniu rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.

W dniu 16 czerwca 2016r. zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa  uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na stronie internetowej projektu: www.vision-consulting.pl/twoja-firma/.  Dopiero po 16 czerwca 2016r. będą mieli Państwo zobligowani do zarejestrowania działalności gospodarczej – maksymalnie do 8 lipca 2016r. należy przesłać do Biuro Projektu wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3b) oraz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające założenie własnej działalności gospodarczej.

 

23.05.2016r.

Szanowni Państwo informujemy, iż od dzisiaj tj. 23.05.2016r. przyjmujemy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego (Zał.nr 3a  do Reg.przyz. śr.fin.) wraz z załącznikami: harmonogramem rzeczowo-finansowym, biznes planem i potwierdzeniem wykonania usługi szkoleniowo-doradczej.

Dokumenty przyjmujemy w okresie od dnia 23.05.2016r. do dnia 03 czerwca 2016r. WAŻNE!! Pod uwagę brana jest data wpływu dokumentów do biura projektu!

Przypominamy, jakie dokumenty składamy (W kopercie opisanej :Wniosek o wsparcie finansowe i pomostowe w ramach projektu „Twoja Firma”, załączamy dwa skoroszyty lub dwa zbindowane/ złączone dokumenty):

***jeden dot. wsparcia finansowego (układamy po kolei) :

***  drugi oddzielnie załączamy: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Zał.nr 4  do Reg.przyz. śr.fin.) do pobrania : WNIOSEK o przyznanie wsparcia pomost. (zał. 4 do Reg.przyz. śr.fin)

Komplet powyższych dokumentów wypełniamy elektronicznie oraz podpisujemy czytelnie długopisem.

 

Adres do wysyłki wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości orz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Biuro Projektu „Twoja firma”,

Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec

 

Dokumenty przyjmujemy do godz. 16.00  03 czerwca 2016r.

 

06.05.2016r.

Szanowni Państwo informujemy, iż rozpoczynamy szkolenia zawodowe:

Gr 1 – Daleszyce, ul. Chopina 25 (Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach)

Lp. Daty spotkania Godziny spotkania
1 11.05.2016 09.00-13.45
2 12.05.2016 09.00-13.45
3 13.05.2016 08.00-12.45
4 17.05.2016 08.00-12.45
5 18.05.2016 08.00-12.45

 

Gr 2-Maleniec 54, Ruda Maleniecka (Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu)

Lp. Daty spotkania Godziny spotkania
1 09.05.2016 10.00-14.45
2 10.05.2016 10.00-14.45
3 11.05.2016 09.00-13.45
4 12.05.2016 09.00-13.45
5 13.05.2016 09.00-13.45

 

Gr 3-Kielce, ul. Wesoła 54 (Centrum Integracji Społecznej w Kielcach – Caritas Kieleckie

Lp. Daty spotkania Godziny spotkania
1 10.05.2016 09.00-13.45
2 11.05.2016 09.00-13.45
3 16.05.2016 09.00-13.45
4 17.05.2016 13.00 – 17.45
5 19.05.2016 08.00-12.45

 

Gr 4-Kielce, ul. Wesoła 54 (Centrum Integracji Społecznej w Kielcach – Caritas Kieleckie

Lp. Daty spotkania Godziny spotkania
1 12.05.2016 09.00-13.45
2 13.05.2016 09.00-13.45
3 17.05.2016 08.00-12.45
4 18.05.2016 09.00-13.45
5 19.05.2016 13.00-17.45

 

22.04.2016r.

W związku ze zmianami listy osób, które zakwalifikowały się do projektu przedstawiamy zaktualizowaną listę uczestników kwalifikujących się do udziału w projekcie „Twoja firma”:

Wyniki komisji rekrutacyjnej – z dnia 22.04.2016r.

 

20.04.2016r.

Szanowni Państwo rozpoczynamy cykl szkoleniowy:

Gr 1 – Daleszyce, ul. Chopina 25 (Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach)

Zajęcia indywidualne – ustalane indywidualnie telefonicznie

Zajęcia grupowe;

 • 27.04.2016 (godz. 09.00-12.15)
 • 28.04.2016 (godz. 09.00-12.15)

 

Gr 2-Maleniec 54, Ruda Maleniecka (Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu)

Zajęcia indywidualne – ustalane indywidualnie telefonicznie

Zajęcia grupowe;

 • 20.04.2016 (godz. 09.00-12.15)
 • 22.04.2016 (godz. 09.00-12.15)

 

Gr 3-Kielce, ul. Wesoła 54 (Centrum Integracji Społecznej w Kielcach – Caritas Kieleckie

Zajęcia indywidualne – ustalane indywidualnie telefonicznie

Zajęcia grupowe;

 • 26.04.2016 (godz. 14.45-17.45)
 • 28.04.2016 (godz. 14.45-17.45)

 

Gr 4-Kielce,ul. Warszawska 34/618 (Agencją Rozwoju Personalnego S-kadra)

Zajęcia indywidualne – ustalane indywidualnie telefonicznie

Zajęcia grupowe;

 • 09.05.2016 (godz. 09.00-12.15)
 • 10.05.2016 (godz. 09.00-12.15)

 

15.04.2016r.

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wyniki Komisji Rekrutacyjnej i listę osób, które zakwalifikowały się do projektu:

Wyniki komisji rekrutacyjnej – z dnia 15.04.2016r.

 

01.04.2016r.

Szanowni Państwo mamy przyjemność poinformować, iż zakończyliśmy rekrutację do projektu „Twoja firma”. Dziękujemy za duże zainteresowanie się projektem.

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne,które odbędą się w dniach 06 – 13 kwietnia 2016r.

O dokładnym terminie spotkania każdy z Państwa zostanie poinformowany  telefonicznie.

 

25.03.2016r.

Szanowni Państwo, z uwagi na okres świąteczny i opóźnienia poczty, wydłużamy termin przyjmowania dokumentów do 31 marca 2016r. Mamy jeszcze wolne miejsca! ZAPRASZAMY!

 

29.02.2016r.

Szanowni Państwo od dzisiaj tj. 29 luty 2016r. przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Twoja firma”.

Komplet dokumentów składa się z:

1.Formularza rekrutacyjnego

2.Deklaracji uczestnictwa

3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego lub poszukującego pracy LUB Oświadczenie o statusie na rynku pracy potwierdzające status osoby biernej zawodowo

4. Jeśli dotyczy: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

5. Jeśli dotyczy: Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – dla osób mających gosp. rolne do 2 ha przeliczeniowych

 

Dokumenty należy przesłać na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu „Twoja firma”

Koćmierzów 2

27-650 Samborzec

 

15.02.2016 r.

Szanowni Państwo, do momentu zbierania dokumentów rekrutacyjnych , tj.29 luty 2016r., zachęcamy  do przygotowywania  niezbędnych elementów formularza rekrutacyjnego:

– opisu Państwa dotychczasowego doświadczenia i wykształcenia
– opisu planowanego przedsięwzięcia/ pomysłu na działalność gosp.
– mocnych i słabych stron działalności gosp.
– opisu planowanych wydatków / zaplanowanych zakupów
– opisu konkurencji i rynku zbytu
– opisu promocji/ marketingu swojej działalności

Dotacja na założenie działalności – max 22 700 zł.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w okresie 29 luty 2016r. – 25 marca 2016r. w biurze projektu: Koćmierzów 2, Samborzec.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu: tel.: 514 942 003

twojafirma@vision-consulting.pl

 

12.02.2016 r.

Szanowni Państwo informujemy, iż od dnia 15 lutego 2016r. zostanie udostępniony regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym na stronie internetowej  projektu: www.vision-consulting.pl/twoja-firma/ oraz będzie dostępny w Biurze Projektu „Twoja firma”.  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu projektu i dostarczenie go w terminie od 29 lutego 2016r. do 25 marca 2016r. wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w § 5 Regulaminu Rekrutacji  do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty/kuriera: Biuro Projektu “Twoja firma” Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec.