13. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. coachingu z dnia 11.03.2016r.

przez | 15 marca 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

15.03.2016r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  COACHING-NARZĘDZIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET (NASZK) z dnia 11.03.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

Proszę o przesłanie cześć ofertowej wraz załącznikami w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

W załączniku  wersję edytowalną części ofertowej. część ofertowa-coaching

17.03.2016r.

Pytanie 2.

1)
Czy dobrze rozumiemy, że:
– w załączniku 1 należy wykazać 700 godz. szkoleniowych z różnorodnych szkoleń coachingowych, aby spełnić warunek przetargowy
– w załączniku 2 należy wykazać co najmniej dwóch coachów posiadających doświadczenie praktyczne i odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć, udokumetować doświadczeniem wpisanym do tabelki
– w załączniku 3 należy wykazać maksymalnie 1700 godz szkoleniowych (To jest maksymalna ilość godzin, która otrzyma najwyższą punktację. Powyżej 1700 godzin, nie jest wyżej punktowane doświadczenie) zrealizowanych dla osób młodych (coaching, szkolenia, doradztwa, kursy, seminaria itp)
– w załączniku 4 należy wykazać maksymalnie 1700 godz szkoleniowych (To jest maksymalna ilość godzin, która otrzyma najwyższą punktację. Powyżej 1700 godzin, nie jest wyżej punktowane doświadczenie) z usług szkoleniowych coachingowych (rozumiem, że doświadczenie z zał. nr 2 może się powielać w załączniku nr 4)

2) Czy trzeba dołączać na tym etapie referencje do poszczególnych załączników?

3) Co to dokładnie oznacza i w jaki sposób to opisać: „Nazwa usługi szkoleniowej, jej opis oraz wskazanie, do której usługi jest równoważna”

4) Bardzo prosimy o podanie adresu strony, z której możemy pobrać załączniki w pliku word.

Odpowiedź

1)
– TAK – mogą to być różnorodne szkolenia coachingowe;
– TAK – doświadczenie wystarczy udokumentować w tabelce, plus trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające dysponowanie tymi osobami;
-TAK – zał. Nr 3 kładzie nacisk na osoby młode. Nie ma potrzeby wykazywania więcej niż 1700 godzin, gdyż taka nadwyżka nie będzie oceniana. W Załączniku nr 3 nie można wskazać usług edukacyjnych, które zostały wskazane w Załączniku nr 1 i załączniku nr 4,
– Nie ma potrzeby wykazywania więcej niż 1700 godzin, gdyż taka nadwyżka nie będzie oceniana. W Załączniku nr 4 nie można wskazać usług edukacyjnych, które zostały wskazane w Załączniku nr 1 i załączniku nr 3. Załącznik nr 2 dotyczy osób, a zał. Nr 4 usług szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe coacha z załącznika nr 2 może się pokrywać z nazwami usług szkoleniowych z zał. Nr 4
2) Nie trzeba ale można – nazwa usługi bądź jej opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność usługi – można to udowodnić odpowiednio skrupulatnie i dokładnie uzupełniając tabelkę. Alternatywnie, można wypełnić tabelkę bardziej ogólnie i dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków, np. referencje jeśli zawierają wystarczające informacje.
3) Mogą wystąpić dwie możliwości. 1. Z nazwy i opisu zrealizowanej usługi jednoznacznie wynika że jest ona tożsama z naszym zamówieniem – to wystarczy. 2. Nazwa zrealizowanej usługi nie pozwala na konkretne jej przyporządkowanie. Wtedy opis charakteru usługi, jej specyfikacji, sposobu wykonania musi jednoznacznie wskazywać że jest ona tożsama lub równoważna z naszym kryterium.
4) http://vision-consulting.pl/kierunekpraca/

Pytanie 3

Pytanie dotyczące kompetencji coacha realizującego zadanie ponieważ zapis w części opisowej nie definiuje tej kwestii.

Czy ma być to coach stricte zajmujący się Godzeniem Życia Zawodowego i Rodzinnego czy też coach bez konkretnej specjalizacji ponieważ jeśli chodzi o udokumentowanie doświadczenia w Opisie warunków udziału w postępowaniu w punkcie A czytamy: “ Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi polegające na świadczeniu Coachingu o różnorodnej tematyce”.

Natomiast poniżej w Opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku czytamy:” Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków ( m.in. nazwa szkolenia bądź jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność szkolenia”.

Pytanie więc jakimi zrealizowane szkolenia powinien wykazać coach czy z tematyki przezwyciężania trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci; ułatwianie kobietom wypełniania ról społecznych, celem prawidłowego funkcjonowania rodziny; udzielanie wsparcia w poprawie sytuacji życiowej, wzbudzanie u kobiet wiary w swoje możliwości, motywowanie do podejmowania działań czy z innego obszaru. I tym samym czy wykazane godziny muszą obejmować tylko ten zakres będący tożsamy z projektem czy z dowolnego obszaru.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie (tj. zrealizowali łącznie min. 700 godzin szkoleniowych COACHINGU – NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET (NASZK) lub usług szkoleniowych równoważnych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie). Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi polegające na świadczeniu Coachingu o różnorodnej tematyce.

Pytanie 4

1. Czy w koszcie należy uwzględnić umawianie spotkań dla uczestniczek projektu? Czy to jest w obowiązkach Zamawiającego?

2. Zapis: Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zamawiającego w umowie;
Prosimy umowę do wglądu, a w szczególności zapis w umowie dotyczący osiągnięcia wskaźników. Jakich wskaźników?

Odpowiedź

1. Wykonawca musi wycenić całą usługę związaną z realizacją Coachingu-narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet, w tym także umawianie spotkań z uczestniczkami projektu.
2. Wskaźnik: Liczba osób objętych wsparciem w programie, które opracowały indywidualny plan godzenia życia zawodowego z rodzinnym (min. 90% z 75 UP).

Pytanie 5

Czy są jakieś materiały szkoleniowe związane z wykorzystaniem rozwiązań NASZK – Narzędzia Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet z projektu innowacyjnego POKL „GPS dla rodziny” Powiatu Polickiego.
Jeśli tak, to jak sa obszerne?

Odpowiedź

W załączniku zamieszczamy informator, w którym znajduje się strona internetowa, z której można pobrać niezbędne załączniki.

Informator-do pobrania