15. Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych z dnia 04.04.2016r.

przez | 8 kwietnia 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na psychologa z dnia 04.04.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

Mam kilka pytań. dot. zapytania ofertowego dot wsparcia psychologicznego:
1. Od kiedy przewidują Państwo rozpoczęcie się usługi?
2. Gdzie będzie się odbywać wsparcie? Czy na terenie całego województwa czy np tylko w pewnych miastach (jeśli tak to jakich)?
Jeśli na terenie Krakowa to w którym miejscu?
3. Czy przewidują Państwo zatrudnienie 1go czy większej liczby psychologów?
4.Co z spotkaniami, gdzie „uczestnik jest niechętny do otwarcia się na zmiany” i nie przychodzi na omówione spotkanie. Rozumiem, ze zakładają Państwo, ze psycholog pokrywa sale i zapewnia nowe spotkanie, ale jeśli rzeczywiście osoba będzie niechętną na współprace i nie będzie chciała przychodzić? Ile razy przewidują Państwo taką probe spotkania? Z mojego doświadczenia wynika, ze jest cześć osób, które ma duży opór w związku ze spotkaniami z psychologiem (tylko dlatego, ze jest to psycholog) co w takiej sytuacji?
5. W związku z tym: jakie są zapisy w regulaminie dla uczestników dot. frekwencji na spotkaniach z psychologiem?
6. Czy „niechęć do otwarcia na zmiany i zapewnienie dodatkowych spotkań ” mam rozumieć może na dodatkowe spotkania dla osób, gdzie nie ma efektów? Bardzo rożnie można interpretować ten zapis, a ja muszę też wsiąść pod uwagę ryzyko związane ze zleceniem.

Odpowiedź:

Ad 1. Zgodnie z treścią zapytania realizacja Wsparcie Psychologicznego zaplanowane jest w okresie 04.2016r.-03.2017r. Z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji.  Wsparcie psychologiczne będzie prowadzone w łącznym wymiarze 6 spotkań indywidualnych po 2 godziny lekcyjne z każdym z Uczestników (łącznie 12 godzin 1/Uczestnik). Spotkania odbywać się będą średnio 2 razy w miesiącu według harmonogramu dostosowanego do potrzeb Uczestników.
Ad 2. Zgodnie z treścią zapytania Wsparcie Psychologiczne odbywać się będzie na terenie woj. małopolskiego. W ramach projektu trwa rekrutacja Uczestników Projektu, dlatego też na tym etapie nie jesteśmy w stanie dookreślić konkretnych miejsc odbywania się zajęć.
Ad 3. W ramach zapytania zostanie wybrany 1 psycholog gotowy do przeprowadzenia niniejszych zajęć.
Ad 4. Zgodnie z treścią zapytania spotkania dostosowane są do potrzeb Uczestników, aby wykluczyć nieobecności UP na zajęciach. Dodatkowo treść zapytania określa, że w przypadku niechęci UP do otwarcia się na zmiany psycholog zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych spotkań z psychologiem mających na celu zmiany postawy z biernej na czynną. W takim wypadku psycholog zapewni odpowiednie warunki lokalowe na swój koszt, ponieważ celem usługi jest zwiększenie wiary w siebie i motywacji Uczestników Projektu do
zmiany zawodowej.
Ad 5. W Regulaminie Projekt w paragrafie 5 Uprawnienia i obowiązku Uczestnika
Projektu w pkt. 1 i 2 jest zapis, iż:
„1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
–    regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
–    potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
–    wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych
z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania
Organizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub
uniemożliwić dalszy udział w projekcie.”
Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy za faktycznie zrealizowane godziny zajęć, potwierdzone listami obecności.
Ad 6. Zgodnie z treścią zapytania psycholog zobowiązany jest w przypadku niechęci UP do otwarcia się na zmiany zapewnienia dodatkowych spotkań z psychologiem mających na celu zmiany postawy z biernej na czynną. W takim wypadku psycholog zapewni odpowiednie warunki lokalowe na swój koszt.

Pytanie 2.

Proszę o przesłanie zapytania w wersji edytowalnej (albo przynajmniej”części ofertowej”) celem sprawnego wypełnienia załączników.

Odpowiedź:

W załączniku załączamy wersję edytowalną części ofertowej. część ofertowa-do pobrania

Pytanie 3.

W związku z zapytaniem dot. wyboru psychologa zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w zaproszeniu.

  1. Czy Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie całego zamówienia, tj. realizację 600h jednemu oferentowi? W zapytaniu nie pojawiła się informacja odnośnie wyboru ew. ilości potencjalnych wykonawców.
  2. Zamawiający w punkcie 6 „…w przypadku niechęci otwarcia się UP (…)” wskazuje, iż w takiej sytuacji Wykonawca na swój koszt zapewni pomieszczenie, a także zaproponuje dodatkowe godziny pracy z psychologiem. Z zapisu w punkcie 12 ppkt. e) znajduje się informacja odnośnie zapewnienia bezpłatnych dodatkowych godzin dla osób, które pomimo wykorzystania 12h/UP nadal przejawiając postawę bierną.
    Proszę o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał, czy uczestnik projektu wykazuje już postawę czynną. Ponadto chciałabym zwrócić uwagę, że powyższe zapisy są niezgodne z rozumowaniem dot. wsparcia psychologicznego –  jest to usługa wspierająca UP, która nigdy nie daje gwarancji (tak jak w przypadku pracy z pacjentem w gabinecie prywatnym), że świadczona forma wsparcia zostanie w pełni wykorzystana przez osobę, ponieważ zależy to od wielu czynników, m.in. osobowości osoby, motywacji, ogólnego nastawienia takiej osoby do wsparcia psychologicznego, itp. na które psycholog nie ma wpływu. Wsparcie psychologiczne to dobrowolna forma oparta na współpracy (psycholog-klient/pacjent), a nie forma nakazu (bo tak należy interpretować Państwa zapis).Zapis, który zawarliście Państwo w zapytaniu można interpretować, iż w sytuacji, gdy UP nie wykaże chęci do zmiany (przyjęcia postawy czynnej) po wykorzystaniu 12h – to ponosi odpowiedzialność za to osoba świadcząca usługę, psycholog – stąd na własny koszt ma dalej współpracować z UP, aż do momentu, gdy ta osoba wykaże postawę czynną? Powyższy zapis wskazuje, że tylko po stronie psychologa będzie wówczas spoczywała odpowiedzialność, a nie uwzględniacie Państwo czynników leżących po stronie UP na które zwyczajnie psycholog nie ma wpływu.
  1. Proszę o wskazanie w jakich miejscowościach w woj. małopolskim będą świadczone usługi psychologiczne. Czy jest to tylko Kraków, czy również inne lokalizacje.

Odpowiedź:

Ad 1. W ramach zapytania zostanie wybrany 1 psycholog gotowy do przeprowadzenia niniejszych zajęć.
Ad 2. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wskazane zapisy wynikają z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie Projektu oraz podpisanej Umowy o dofinansowanie Projektu. Zamawiający jest zobowiązany do bezwzględnej realizacji Projektu w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Stąd umieszczenie wskazanego zapisu w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dokona oceny postawy Uczestników Projektu w oparciu o dokument “raport psychologa przekazywany Zamawiającemu” sporządzony przez psychologa.
Ad 3. Zgodnie z treścią zapytania Wsparcie Psychologiczne odbywać się będzie na terenie woj. małopolskiego. W ramach projektu trwa rekrutacja Uczestników Projektu, dlatego też na tym etapie nie jesteśmy w stanie dookreślić konkretnych miejsc odbywania się zajęć.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych w z dnia 04.04.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

Proszę o odpowiedź dotyczącą następujących kwestii:

  1. Czy wskazana w punkcie II w podpunkcie 3 całość dokumentacji obejmuje część opisową tj. wydrukowana procedura wyboru  Sali?;
  2. Jakie inne załączniki wskazane z punkcie II podpunkt 3 mają zostać dołączone i na jakich formularzach?

Odpowiedź:

Ad 1. Zgodnie z treścią zapytania złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: oferta@vision-consulting.pl lub pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na „Wynajem sal” w ramach realizacji projektu „Kierunek PRACA!” nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15”.

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Ad 2. W Procedurze wyboru najmu sali zgodnie z treścią zapytania trzeba do nas przesłać ofertę, która spełnia warunki opisane w pkt. II Sposób przygotowania i składania ofert.

Pytanie 2.

Czy dołączone kserokopie innych dokumentów  np. opisujące przedmiot najmu, poświadczone za zgodność z oryginałem  będą stanowić integralną część oferty  i nie będą przez  Zamawiającego traktowane jako modyfikacja treści dokumentu?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zapytania nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.