3. Zapytania ofertowe

przez | 5 maja 2016

EFSI_Samorzad_kolor

 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie egzaminu VCC lub równoważnego wpisującego się w Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz wydanie certyfikatu dla maksymalnie 72 osób.

Zapytanie ofertowe z częścią ofertową

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. informuje, że procedura wyboru podwykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie egzaminu VCC lub równoważnego wpisującego się w Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz wydanie certyfikatu dla maksymalnie 72 osób została wydłużona do dnia 22.12.2016 r. do godziny 10:00, poniżej:

Zapytanie ofertowe z częścią ofertową

 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi szkolenie komputerowe wraz z egzaminami.

Zapytanie z częścią ofertową

 

Pytania i odpowiedzi do  ww. zapytania ofertowego z dnia 10.05.2016 r. dotyczącego wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi szkolenia komputerowe wraz z egzaminami w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan” nr RPWP.08.02.00-30-0146/15:

11.05.2016 r.

Pytanie 1 z. Proszę o przesłanie formularza oferty w wersji możliwej do edycji – dotyczy zapytania ofertowego zamieszczonego w bazie konkurencyjności na przeprowadzenie szkolenia w obszarze umiejętności TIK wraz z egzaminem w ramach projektu Wysokie kwalifikacje Wielkopolan.

Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy cześć ofertową zapytania w wersji edytowalnej. – szkolenie TIK procedura część ofertowa – plik do pobrania.

13.05.2016 r.

Pytanie 2 Czy mogę prosić o specyfikację wraz z załącznikami w wiadomości zwrotnej, bądź link do strony dot. szkolenia wraz z egzaminami z zakresu umiejętności TIK. Ze względu na to że na bazie konkurencyjności Państwa strony niestety nie mogę znaleźć informacji.

Odpowiedź: Zgodnie z prośbą podajemy link do ogłoszenia zamieszczonego na Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1001676 Jednocześnie informujemy, że zapytanie ofertowe umieszczone zostało również na stronie internetowej projektu http://vision-consulting.pl/3-zapytania-ofertowe/

 

Pytanie 3 Zgłaszam się z uprzejmym zapytaniem odnośnie: 1. Na terenie jakiego miasta Zamawiający musi dysponować salą?
2. Jaką ilością osób musi dysponować Wykonawca, aby uzyskać maksymalną ilość punktów w Kryterium Potencjał?

Odpowiedź: W odpowiedzi na otrzymane zapytania informujemy, że zgodnie z zapytaniem ofertowym do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy:

  1. Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (tj. co najmniej dwiema salami szkoleniowymi spełniającymi wymagania, o których mowa w pkt 4 „części opisowej” na stronie trzeciej procedury.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że posiada ww. sale na terenie województwa wielkopolskiego oraz jest w stanie zapewnić odpowiednie sale szkoleniowe na terenie całego województwa wielkopolskiego w miejscowości, gdzie utworzona zostanie grupa szkoleniowa.

  1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. co najmniej trzema trenerami/wykładowcami spełniającymi wymagania, o których mowa w pkt 3 „części opisowej” na stronie trzeciej procedury.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wykazać, że dysponuje, co najmniej trzema takimi osobami na dzień składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające dysponowanie tymi osobami (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.

 

KONTAKT:
Biuro Projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan”, ul. Żwirki i Wigury 7, 62-200 Gniezno
Tel.: 517 538 055
wysokiekwalifikacje@vision-consulting.pl