Zapytania ofertowe z dnia 07.10.2016

przez | 7 października 2016

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

•Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2016r. dotyczy wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi Identyfikację potrzeb z IPD w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
IPD – zapytanie z częścią ofertową

•Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 07.10.2016r. dotyczy wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi Pośrednictwo Pracy w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Pośrednictwo pracy-zapytanie z częścią ofertową

Pytania i odpowiedzi dotyczące procedury:

10.10.2016 r.

Zwracam się z uprzejma prośbą o przesłanie formularza zapytania ofertowego na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „KIERUNEK PRACA!” – OGŁOSZENIA Z DN.7.10.2016- w wersji edytowalnej. Ułatwi mi to znacznie przygotowanie oferty.

W załączeniu przesyłamy część ofertową zapytania na doradcę zawodowego w wersji edytowalnej. czesc-ofertowa

11.10.2016 r.

Dot. projektu „Kierunek PRACA!” nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15

Witam,

bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Kto zapewnia salę szkoleniową na przeprowadzenie pośrednictwa pracy?
2. Czy pośrednik pracy będzie mógł bazować na opracowanym dla UP IPD? Czy IPD UP zostaną przekazane w dniu podpisania umowy w celu wstępnej diagnozy UP?
3. Co w przypadku gdy UP na zgłasza się na pośrednictwo pracy? Oczywiście zgłaszam taką informację Zamawiającemu, ale co z godzinami pracy? Czy takie sytuacje są liczone do godzin przepracowanych z UP? Czy wynagrodzenie przysługuje tylko za faktycznie przeprowadzone pośrednictwo pracy?
3.Na jakim etapie są UP którzy rozpoczną pośrednictwo pracy? Czy mają już ustalone indywidualne ścieżki? Czy są to osoby dostępne cały czas? czy już mają formę wsparcia w ramach projektu czy to stażu, szkolenia czy prowadza działalność gospodarczą?
4. Proszę o wyjaśnienie co do zapisu dot. Doświadczenie 1 i 2 – ile min. dla Zamawiającego wynosi godzina szkoleniowa? 45 min. czy 60 min.? Jeśli 45 minut to jak Zamawiający będzie liczył doświadczenie Wykonawcy który na 1/2 etatu prowadzi pośrednictwo pracy dla NEET-S? Norma czasu pracy w danym miesiącu /45min. ?

W odpowiedzi na otrzymane pytania z dnia 10.10.2016 r. wyjaśniamy:

  1. Salę na przeprowadzenie pośrednictwa pracy zapewnia Zamawiający.
  2. Identyfikacja potrzeb + IPD stanowią dokumenty projektowe i przekazywane będą do Beneficjenta przez doradcę, który stworzy IPD dla każdego Uczestnika Projektu. Pośrednik Pracy zapozna się z danymi istotnymi dla rozpoznania sytuacji zawodowej UP zebranymi przez Doradcę zawodowego lub Psychologa.
  3. Terminy Zajęć z pośrednictwa pracy mają być dopasowane zarówno do UP jak i do pośrednika pracy. Dopasowanie terminów ma na celu wykluczenie nieobecności UP. Niemniej jednak dla Zamawiającego istotne jest faktyczne przeprowadzenie zajęć, które potwierdzone będzie podpisem UP na liście obecności. W związku z powyższym wynagrodzenie przysługuje jedynie w przypadku faktycznie przeprowadzonych godzin.
  4. UP, którzy przystępują do pośrednictwa pracy mają określone ścieżki w ramach IPD. Ze względu na to, że Pośrednictwo pracy odbywa się raz w miesiącu, przez cały czas trwania uczestnictwa w projekcie, UP mogą być w tym czasie na stażu, szkoleniu lub na innej formie wsparcia przewidzianej w ramach projektu. Dostępność czasowa UP jest kwestią indywidualną, dlatego też Zamawiający nie jest w stanie jej bliżej określić.
  5. Przez godzinę rozumiemy jedną jednostkę szkoleniową/zegarową.