AKTUALNOŚCI

przez | 31 października 2017

01.06.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .

 

12.05.2018

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy na kolejny etap wsparcia – Indywidualne Pośrednictwo Pracy. Szczegółowy harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy znajdą Państwo w załączniku poniżej wiadomości.

harmonogram pośrednictwo pracy

 

17.04.2018

Wszystkim Uczestnikom Projektu przypominamy o zbliżającym się terminie rozpoczęcia Szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia  lub zmiany kwalifikacji. Szczegółowy harmonogram zaplanowanych zajęć znajdą Państwo w linku poniżej.

Harmonogram – Szkolenia

 

28.03.2018

W związku z zakończeniem pierwszego zadania polegającego na opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, wszystkich Uczestników i Uczestniczki Projektu zapraszamy udziału w kolejnych formach wsparcia: Doradztwie prawnym i Zintegrowanym poradnictwie pedagogiczno-psychologicznym. Harmonogram zajęć znajdą Państwo poniżej wiadomości:

Harmonogram – Doradztwo prawne

Harmonogram – Zintegrowane Poradnictwo – Pedagog

Harmonogram Zintegrowane Poradnictwo – Psycholog

 

16.03.2018.

Rekrutacja Uczestników do projektu „Aktywne przeciwdziałanie” wykluczeniu” dobiegła końca. Uruchamiamy pierwszy etap wsparcia, tj. zadanie: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu poprzez opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, na którym uczestnicy w konsultacji z doradcami zawodowymi podejmą decyzję dotyczącą dalszej ścieżki swojej aktywizacji.

Zajęcia odbywały się będą w terminach: 17, 18, 19, 20 i 21 marca 2018 roku w trybie: 1 spotkanie po 3h na Uczestnika Zajęcia będą realizowane w godz. od 08:00 do 20:30 według ustalonego harmonogramu spotkań.

Harmonogram zad. IŚR

 

26.02.2018

Okres rekrutacji do projektu dobiega końca. Zostały nam jeszcze ostatnie miejsca. Wykorzystaj swoją szansę na rozwój i aplikuj jeszcze dziś. Zapraszamy!

26.01.2018

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu informujemy, że nabór Uczestników nadal trwa. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie podregionu płockiego (bez m. Płock), zachęcamy do udziału w Projekcie. Gwarantujemy kompleksowy program wsparcia, który przyczyni się do zwiększenia Państwa szans na rynku pracy. Zapraszamy!

20.12.2017

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, wszystkim Państwu zaangażowanym w realizację Projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” pragniemy złożyć najlepsze życzenia. Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych i pełnych nadziei dni w nadchodzącym roku życzy Zespół Projektu.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do Projektu nadal trwa. Na naszej podstronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje i dokumenty do wypełnienia.

20.11.2017

Informujemy, że Zespół Projektu realizuje projekt ”Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Kadra projektu została zapoznana z poniżej wymienionymi wytycznymi oraz została zobligowana do przestrzegania ich przez cały okres trwania projektu.

Dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
dostępne pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf

07.11.2017

O naszym projekcie pojawiają się ogłoszenia w Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Dziękujemy wspierającym nas podmiotom za rozpowszechnienie informacji o projekcie.
Jednocześnie przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do projektu – mamy jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy do udziału.

31.10.2017

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja uczestników do projektu. Na naszej podstronie znajduje się komplet dokumentów do wypełnienia. Czekamy na zgłoszenia!