przez | 27 grudnia 2018

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia/utrzymanie zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 360 osób (216K/144M)

 

Projekt skierowany jest do:

  1. Pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu).
  2.  Pracowników przedsiębiorstw przechodzących proces restrukturyzacji zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu).
  3. Pracowników przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu).
  4. Pracowników przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakłady pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu).

Pracujących bądź zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Priorytetowo traktowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLESKOWE WSPARCIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU W POSTACI:
• Doradztwa Zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD – analiza potrzeb i możliwości, pomoc w wyborze zawodu, ocena zawodowa, wspólna praca doradcy i UP nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, zachęcanie kobiet i mężczyzn do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych tylko do jednej płci, zachęcanie kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych, przygotowanie IPD. IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, ustalenie z UP działań dostosowanych od ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.
• Poradnictwa Psychologicznego – próba poznania siebie, swoich relacji z innymi ludźmi, rozwiązywanie konfliktów i problemów, niwelowanie barier społecznych. Dodatkowo zawierać będzie elementy „treningu umysłu” tj. prowadzenie treningu umysłu (mentalnego), który służy radzeniu sobie ze stresem dzięki nabywaniu takich umiejętności jak: prawidłowe wyznaczanie celów, relaksacja i wizualizacja, budowanie pewności siebie, tworzenie pozytywnego dialogu wewnętrznego. Stworzenie UP sprzyjających warunków do tego, by aktywnie i skutecznie zmieniał na korzyść swoje położenie, potrafił podejmować samodzielnie właściwe decyzje oraz realnie oceniał sytuacje w których się znajduje. Przeprowadzona zostanie również interwencja kryzysowa obejmująca krótkotrwałe działania zmierzające do odzyskania równowagi/motywacji przez osoby dotknięte kryzysem.
• Szkolenia z umiejętności miękkich – szkolenie będą dopasowane od UP podczas IPD. Odpowiadać będą na zdiagnozowane potrzeby/braki/deficyty UP.
• Szkolenia ukierunkowane na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych/IT – Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby UP oraz zapotrzebowanie na śląskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.

 

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy:

-Profesjonalną kadrę prowadzących, trenerów i lektorów,
-Materiały szkoleniowe,
-Zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych i cyfrowych,
-Catering podczas szkoleń,
-Stypendium szkoleniowe,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 2 441 372,90 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 075 166,97 PLN
Okres realizacji projektu: 28.12.2018 r. – 27.01.2020 r.

Kontakt:
„Szybka reakcja – przekwalifikowanie”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: szybkareakcja@vision-consulting.pl
tel: +48 699 670 272
Biuro Projektu: ul. Dworcowa 38A, 44-190 Knurów