Dokumenty rekrutacyjne na ścieżkę dotacyjną

przez | 9 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do skorzystania ze ścieżki wsparcia na rozpoczęcie DG.Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania wsparcia oraz zgłaszania  się do udziału w projekcie!!! Zapraszamy!

Regulamin przyznawania wsparcia na rozpoczęcie DG

Załączniki do regulaminu przyznawania wsparcia na rozpoczęcie DG:

Załącznik nr 1. Wzór biznesplanu przedsięwzięcia

Załącznik nr 2.Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 6. Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 7. Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług

Załącznik  nr 8. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozpoczęcie DG

Załącznik nr 9. Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Wymagania dotyczące oceny biznesplanu

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów GD

3. Oświadczenie o nieprowadzeniu DG

4. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

5.Oświadczenie UP o zwolnieniu z pracy

6. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy

7.Formularz potrzeb ON

Ponadto po zakwalifikowaniu na ww. ścieżkę po ukończeniu zadania 4 tj. szkolenie „Abc przedsiębiorczości” należy dodatkowo dołączyć:

1.Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym przedsięwzięcia

2.Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Zwrot kosztów dojazdu:

zaświadczenie przewoźnika

Wniosek o Zwrot Kosztów Dojazdu