Vision Consulting sp. z o. o. zaprasza
do udziału projekcie

Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!

Nr projektu RPLU.11.01.00-06-0143/17-00

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r. – 31.07.2019r.

Grupę docelową stanowi 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego. 100% to osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi). 100% grupy docelowej to osoby powyżej 18r.ż. Minimum 48 osób to osoby biernie zawodowe , max. 12 osób to osoby bezrobotne należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w roz. art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt nie obejmuje osób, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Min. 30 osób to osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

 


Głównym celem projektu
jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY:

 

 • - Kobiety
 • - Osoby korzystające z PO PŻ-min 30 os.
 • - Osoby zamieszkujące obszary wiejskie
 • - Osoby powyżej 50 r.ż.
 • - Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy
 • - Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • - Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi w tym os z niepełnosprawnością intelektualną i os.
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • - Szkolenie zawodowe
 • - Materiały szkoleniowe
 • - Catering
 • - Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • - STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • - 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • - Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 • - Diagnoza potrzeb UP, w tym opracowanie ścieżki reintegracji
 • - Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • - Pośrednictwo pracy
 • - Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • - Szkolenie zawodowe – szkolenie komputerowe
 • - Płatny 3 – miesięczny staż

 

Wartość projektu: 1 272 865,44 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 081 935,62 PLN

Kontakt:

Email: aktywniniepelnosprawni@vision-consulting.pl Telefon: 502 227 779

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.
w ramach Osi priorytetowej
11. Włączenie społeczne
Działanie 11.1 Aktywne włączenie
Regionalny Program Operacyjny Województwa  Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

mapadotacji.gov.pl

Aktualności

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu! 03.10.2018 Szanowni Państwo, Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!” do udziału w projekcie zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego. 100% to osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami […]

Regulamin

Szanowni Państwo, w załączniku regulamin projektu „Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!” regulamin Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy   Szanowni Państwo. w załączniku zmieniony regulamin projektu „Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!” zmiana – regulaminu projektu  

Harmonogramy

Harmonogramy spotkań zadanie 1 – Diagnoza potrzeb UP, w tym opracowanie ścieżki reintegracji Harmonogram spotkań grupy z miejscości Tomaszów Lubelski Harmonogram spotkań 1 grupy z miejscowości Zamość Harmonogram spotkań 2 grupy z miejscowości Zamość.docx Harmonogram spotkań 3 grupy z miejscowości Zamość Harmonogram spotkań zadanie 2 – Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Harmonogram spotkań-Zamość Harmonogram spotkań 1.Zamość. […]

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty do pobrania niezbędne do udziału w rekrutacji : formularz zgłoszeniowy oświadczenie o grupie docelowej Formularz potrzeb usprawnień dla ON oświadczenie o III profilu oświadczenie POPŻ  oswiadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie              

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Font Resize
KONTRAST