gora_wer

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Akcja aktywizacja!”

Nr projektu POWR.01.02.01-14-0006/18
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 24 młodych osób fizycznych (min. 15K) w wieku 18-29 lat, są to osoby młode, w tym min 2 osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące lub pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie mazowieckim z następujących grup:

 • Osoby pozostające bez pracy  niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  - tzw. młodzież NEET;
 • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umowy cywilnoprawnych.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia 24 osób młodych (min. 15K), fizycznych, w tym minimum 2 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, wymienionych w grupie docelowej opisanej powyżej, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. poprzez wyposażenie ich w umiejętności i doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 14 osób. Cel projektu przyczyni się do realizacji celu szczególnie PO WER  poprzez objęcie wsparciem osób zaliczających się do kategorii NEET.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZAPRASZAMY OSOBY NALEŻĄCE
DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z GRUP:

ZAPEWNIAMY

 • Osoby z grupy NEET – 18 os.
 • Osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy – 6 os.
 • Osoby niepełnosprawne – min. 2 os.
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami – min. 6 os.
 • Kobiety – min. 15
 • Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – min 10 os.
 • Szkolenie
 • Materiały szkoleniowe, biurowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 • 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY dla 24 Uczestników Projektu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 24 Uczestników projektu
 • Poradnictwo zawodowe dla 24 Uczestników Projektu
 • Pośrednictwo pracy dla 24 Uczestników Projektu
 • Szkolenia dla 24 Uczestników Projektu
 • Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 24 Uczestników Projektu

 

Całkowita wartość projektu: 380 315, 40 zł
Dofinansowanie z UE: 320 529,81 zł

                                                                   Kontakt

Email: akcja-aktywizacja@vision-consulting.pl

Telefon: 572 - 720 - 525

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie z udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

dol

Aktualności

02.09.2019 Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń z języka branżowego Grupa 1 (JĘZYK BRANŻOWY) Grupa 2 (JĘZYK BRANŻOWY) 01.08.2019 Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń zawodowych dla obu grup. Grupa 1 szkolenie Grupa 2 szkolenie 22.07.2019 Informujemy, że grupa 1 i grupa 2 rozpoczynają pośrednictwo pracy. Harmonogram spotkań poniżej Grupa 1 Grupa 2 15.07.2019 Informujemy, że od […]

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Formularz usprawnień dla osób niepełnosprawnych 3. Oświadczenie o grupie docelowej 4. Regulamin Projektu 5. Oświadczenie osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej w Urzędzie Pracy 6. Oświadczenie o byciu biernym zawodowo 7. Oświadczenie o byciu osoby długotrwale bezrobotną niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy 8. Oświadczenie o najwyższym ukończonym stopniu edukacji 9. Oświadczenie dla […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Font Resize
KONTRAST