Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Akcja aktywizacja!”

 

Nr projektu POWR.01.02.01-14-0006/18
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 24 młodych osób fizycznych (min. 15K) w wieku 18-29 lat, są to osoby młode, w tym min 2 osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące lub pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie mazowieckim z następujących grup:

 • -Osoby pozostające bez pracy  niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  - tzw. młodzież NEET;
 • -Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umowy cywilnoprawnych.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia 24 osób młodych (min. 15K), fizycznych, w tym minimum 2 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, wymienionych w grupie docelowej opisanej powyżej, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. poprzez wyposażenie ich w umiejętności i doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 14 osób. Cel projektu przyczyni się do realizacji celu szczególnie PO WER  poprzez objęcie wsparciem osób zaliczających się do kategorii NEET.

 


DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZAPRASZAMY OSOBY NALEŻĄCE
DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z GRUP:

ZAPEWNIAMY

 • -Osoby z grupy NEET – 18 os.
 • -Osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy – 6 os.
 • -Osoby niepełnosprawne – min. 2 os.
 • -Osoby z niskimi kwalifikacjami – min. 6 os.
 • -Kobiety – min. 15
 • -Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – min 10 os.
 • -Szkolenie
 • -Materiały szkoleniowe, biurowe
 • -Catering
 • -Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy
 • -STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • -ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 • -3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
  dla 24 Uczestników Projektu

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • -Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla 24 Uczestników projektu
 • -Poradnictwo zawodowe dla 24 Uczestników Projektu
 • -Pośrednictwo pracy dla 24 Uczestników Projektu
 • -Szkolenia dla 24 Uczestników Projektu
 • -Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 24 Uczestników Projektu

 

Całkowita wartość projektu: 380 315, 40 zł
Dofinansowanie z UE: 320 529,81 zł

 

                              Strona projektu: https://vision-consulting.pl/akcja-aktywizacja/

 

                                                                   Kontakt

Email: akcja-aktywizacja@vision-consulting.pl

Telefon: 572 - 720 - 525

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie z udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl