Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

skierowanym do osób  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób korzystających lub kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkujących w podregionie płockim województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest większa aktywizacja społeczno – zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia uczestników projektu w ramach działania 9.1 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

 

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.07.2018 r.

 

 

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 60 osób w tym:
• 36 kobiet (minimum 60% uczestników projektu)
• 3 osoby niepełnosprawne  (minimum 5% uczestników projektu)

Udział w projekcie będą mogli wziąć mieszkańcy i mieszkanki następujących gmin:
- Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, m. Sierpc, Sierpc gmina wiejska, Szczutowo, Zawidz, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Staroźreby, Wyszogród, m. Gostynin, gmina wiejska Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny.

 

W ramach projektu oferujemy:

 

DIAGNOZĘ POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU POPRZEZ OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI – luty-marzec 2018
3h na uczestnika
Zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Po omówieniu szczególnych potrzeb, zainteresowań, predyspozycji i potencjału uczestnika/uczestniczki, zostanie sporządzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji obejmująca plan aktywizacji społecznej i zawodowej.

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
• luty-lipiec 2018
• 10h wsparcia na uczestnika

Kompleksowa opieka pośrednika pracy począwszy od przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pomocy w poruszaniu się na rynku pracy a kończąc na pomocy w znalezieniu zatrudnienia i kontaktach z pracodawcami w tym znalezienie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji uczestnika/uczestniczki.

 

DORADZTWO PRAWNE

luty-lipiec 2018

10h wsparcia na uczestnika
Doświadczony prawnik udzieli porad prawnych, poda i omówi poszczególne przepisy, przekaże wzory i pomoże sporządzić pisma prawne i procesowe. Udzieli pomocy w zakresie podejmowania wszelkich czynności prawnych w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych.

 

ZINTEGROWANE PEDAGOGICZNO -  PSYCHOLOGICZNE PORADNICTWO RODZINNE

luty-lipiec 2018

4h wsparcia grupowego i 8h wsparcia indywidualnego na uczestnika

 

Podczas grupowych spotkań z pedagogiem omówione zostaną problemy występujące w rodzinach oraz metody radzenia sobie z nimi. Następnie podczas indywidualnych sesji z psychologiem przeprowadzona będzie diagnoza napotkanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi i relacji rodzic-dziecko. Pomoc pedagoga i psychologa prowadzić będzie do pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego i obejmie 24 uczestników projektu.

 

SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI

luty-kwiecień 2018
w grupach 6-osobowych, 56h na grupę
Nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w wybranych na podstawie Indywidualnych Planów Działania  kursów i szkoleń  zakończonych egzaminem z certyfikatem. Tematy kursów będą dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz wymogów rynku pracy w województwie mazowieckim. Uczestnikom i uczestniczkom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe.

 

STAŻ ZAWODOWY

kwiecień-lipiec 2018
40h tygodniowo przez 3 miesiące
Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni 18 osobom doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty/stażystki. Skierowanym na staże przysługuje 3-miesięczne stypendium, a dla 4 osób przewidziana jest refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

 

Zapewniamy:

Profesjonalną kadrę
Materiały szkoleniowe
Certyfikowane szkolenia zawodowe

Stypendium szkoleniowe
Stypendium stażowe

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
Catering podczas szkoleń

 

Całkowita wartość projektu: 657 852,25 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 526 281,80 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

KONTAKT:
e-mail: aktywnemazowsze@vision-consulting.pl
telefon: 699 670 277
BIURO PROJEKTU:
ul. Braci Tułodzieckich 5, 09-200 Sierpc

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Rozeznania rynku

06.03.2018 Firma Vision Consulting Sp z o.o. zaprasza do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym pośrednictwa pracy na terenie powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Zapraszamy do składania ofert. Rozeznanie rynku pośrednik pracy Część ofertowa

AKTUALNOŚCI

01.06.2018 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do […]

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” Formularz rekrutacyjny Oświadczenie o kwalifkowalności Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego Ankieta usprawnień

Font Resize
KONTRAST