Firma Vision Consulting Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
“Aktywne włączenie szansą dla Ciebie”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 72 (44 Kobiet i 28 Mężczyzn) osób zamieszkujących/uczących się w województwie łódzkim, pochodzących z obszarów wiejskich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb Uczestników/-czek Projektu w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 1.10.2017 r.-31.07.2018 r.

Grupa docelowa projektu: 72 osoby (44 Kobiety i 28 Mężczyzn) zamieszkujące/uczące się
w województwie łódzkim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA3), wszystkie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej z powodu bezrobocia i ubóstwa, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
-osoby bezrobotne dla których zastał określony III profil pomocy- min. 20% Uczestników/
-czek Projektu;
-osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
-osoby z niepełnosprawnością- min. 10% Uczestników/-czek
-osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:
1.Diagnoza sytuacji, potrzeb, potencjału Uczestnika/-czki i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji.
2. Poradnictwo specjalistyczne
3. Poradnictwo zawodowe
4.Szkolenie TIK/j. angielski
5. 3- miesięczne staże
6. Pośrednictwo pracy


 

Wkład Funduszy Europejskich: 964 132,56 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2017r.-31.07.2018r.

 


 
KONTAKT:
„Aktywne włączenie szansą dla Ciebie”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: aktywne.wlaczenie@vision-consulting.pl
tel.: +48 514-300-667


 

 

 


mapadotacji.gov.pl