Vision Consulting sp. z o. o. zaprasza
do udziału projekcie


Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!


Do projektu zapraszamy 120 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (80%UP osoby bezrobotne; 20%UP osoby bierne zawodowo) należących co najmniej do jednej z grup:
•kobiety
•osoby powyżej 50r.ż.
•osoby długotrwale bezrobotne
•osoby z niepełnosprawnościami
•osoby o niskich kwalifikacjach
zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie powiatów w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego tj. wielicki, miechowski, wadowicki, m. Tarnów, oświęcimski, gorlicki, brzeski, nowotarski, proszowicki, tarnowski, olkuski, nowosądecki, limanowski, chrzanowski, tatrzański, dąbrowski

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób nie pracujących powyżej 30 r. życia zamieszkujących ww. powiaty

OFERUJEMY:
• identyfikacja indywidualnych potrzeb UP, w następstwie której opracowany zostanie IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję;
• poradnictwo zawodowe/ wsparcie motywacyjne (psychologiczne)/ poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną;
• pośrednictwo pracy;
• szkolenia zawodowe;
• szkolenia z umiejętności „miękkich;
• szkolenia ICT;
• staż zawodowy

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowana kadrę trenerską
• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe
• catering podczas szkoleń

 

 

Wartość projektu: 1 795 268,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
1 705 504,75 PLN

 

KONTAKT:
Telefon : +48 503 689 025
e-mail: aktzawodowakluczemdosukcesu@vision-consulting.pl
strona : http://vision-consulting.pl/aktywnosc-zawodowa-kluczem-do-sukcesu/
 

 

 

 


mapadotacji.gov.pl