Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Czas na zmiany!”


Nr projektu RPMA.09.01.00-14-a769/18
Okres realizacji projektu: 01.10.2018r. – 31.08.2019r.

Projekt skierowany jest do: 72 osób (44K i 28M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z rozdziałem 3, pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 roku życia, uczące się, pracujące, zamieszkujące obszary wiejskie województwa mazowieckiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), w tym min. 30% osoby bezrobotne, max. 70% osoby bierne zawodowo, w tym min. 15% osoby z niepełnosprawnością, min 60% kobiet.

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa 72 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo mazowieckie w okresie 10.2018-08.2019.

 

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 • Indywidualne warsztaty samorozwoju połączone z utworzeniem ścieżki reintegracji dla 72 osób
 • Centrum pomocy prawnej dla 29 osób
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych dla 72 osób
 • Poradnictwo zawodowe dla 72 osób
 • Szkolenia zawodowe dla 72 osób
 • 3-miesięczny staż zawodowy dla 72 osób
 • Pośrednictwo pracy dla 72 osób

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

 

 

Kontakt:
Strona internetowa: www.vision-consulting.pl/czas-na-zmiany
Email: czas_na_zmiany@vision-consulting.pl
Telefon: 514301188

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 003 998,20 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 803 198,56 PLN

 

 

 

 

 

mapadotacji.gov.pl

HARMONOGRAMY

MAŁA WIEŚ harmonogram INDYWIDUALNE WARSZTATY SAMOROZWOJU MAŁA WIEŚ harmonogram CENTRUM POMOCY PRAWNEJ MAŁA WIEŚ harmonogram GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH MAŁA WIEŚ harmonogram PORADNICTWO ZAWODOWE MAŁA WIEŚ harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWE Opiekun os. starszych i niepełnosprawnych MAŁA WIEŚ harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWE I Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera MAŁA WIEŚ harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWE II Pracownik biurowy z […]

Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE OSOBY POBIERAJACEJ STYPENDIUM 1 ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU WNIOSEK NA STAŻ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU WNIOSEK NA ZAJECIA WNIOSEK URLOPOWY -STAŻYSTY

Aktualności

28.10.2019 DLA TYCH KTÓRZY ODESZLI W NIEZNANY SWIAT PŁOMIEŃ NA WIETRZE KOŁYSZE WIATR 03.10.2019 Uczestników z Pionek informujemy o zmianie miejsca spotkań z pośrednikiem pracy. Adres zostanie przekazany droga telefoniczną lub smsem. 01.10.2019 Przypominamy osobom, które kończą w tym miesiącu udział w stażu zawodowym o obowiązku dostarczenia list obecności z pieczątką pracodawcy, wypisanych wniosków urlopowych […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy Formularz usprawnień ON Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu Oświadczenie POPŻ Regulamin Projektu    

Font Resize
KONTRAST