Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Czas na zmiany!”

 


Nr projektu RPMA.09.01.00-14-a769/18
Okres realizacji projektu: 01.10.2018r. – 31.08.2019r.

 


Projekt skierowany jest do: 72 osób (44K i 28M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z rozdziałem 3, pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 roku życia, uczące się, pracujące, zamieszkujące obszary wiejskie województwa mazowieckiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), w tym min. 30% osoby bezrobotne, max. 70% osoby bierne zawodowo, w tym min. 15% osoby z niepełnosprawnością, min 60% kobiet.

 


Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa 72 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo mazowieckie w okresie 10.2018-08.2019.

 

 


FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 • Indywidualne warsztaty samorozwoju połączone z utworzeniem ścieżki reintegracji dla 72 osób
 • Centrum pomocy prawnej dla 29 osób
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych dla 72 osób
 • Poradnictwo zawodowe dla 72 osób
 • Szkolenia zawodowe dla 72 osób
 • 3-miesięczny staż zawodowy dla 72 osób
 • Pośrednictwo pracy dla 72 osób

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

 Kontakt:
Strona internetowa: www.vision-consulting.pl/czas-na-zmiany
Email: czas_na_zmiany@vision-consulting.pl
Telefon: 514301188

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 003 998,20 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 803 198,56 PLN

 

 

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl