Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Kierunek – AKTYWNOŚĆ!”

 

Celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno – zawodowa i podniesiona zdolność do zatrudnienia 84 (47kobiet, 37 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego. Zostanie to osiągnięte poprzez oferowane wsparcie: opracowanie ścieżki reintegracji, poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych ,szkolenia zawodowe i IT, staż, pośrednictwo pracy. Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu skierowanym na reintegrację społeczną i aktywizację zawodową.

 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie WŁ

 

Wsparcie kierujemy w szczególności do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

• osoby w wieku 50+
• osoby korzystających z PO PŻ
• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
• osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi

 

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

Oferowane formy wsparcia


• Opracowanie ścieżki reintegracji - 6h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem
• Poradnictwo psychologiczne - 6h indywidualnych spotkań z psychologiem
• Warsztaty kompetencji społecznych - 16h zajęć grupowych
• Szkolenia zawodowe - 60h zajęć grupowych
• Szkolenia IT - 40h zajęć grupowych
• Staż - 3 miesiące
• Pośrednictwo pracy - 6h indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy

 

Dodatkowo


• Oferujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
• Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe.
• Catering dla każdego uczestnika szkoleń zawodowych.
• Każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe i stażowe.
• Gwarantujemy profesjonalną kadrę.

 

Planowane efekty


Najbardziej pożądanym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie znalezienie zatrudnienia przez minimum 19 osób poprzez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, a także zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 1 450 797,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 233 177,96 zł


 

Kontakt
e-mail: kierunek-aktywnosc@vision-consulting.pl
telefon: 512 036 248

 


mapadotacji.gov.pl