Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Kierunek – AKTYWNOŚĆ!”

Celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno – zawodowa i podniesiona zdolność do zatrudnienia 84 (47kobiet, 37 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego. Zostanie to osiągnięte poprzez oferowane wsparcie: opracowanie ścieżki reintegracji, poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych ,szkolenia zawodowe i IT, staż, pośrednictwo pracy. Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu skierowanym na reintegrację społeczną i aktywizację zawodową.

 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie WŁ

 

Wsparcie kierujemy w szczególności do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

• osoby w wieku 50+
• osoby korzystających z PO PŻ
• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
• osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi

 

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

Oferowane formy wsparcia

• Opracowanie ścieżki reintegracji - 6h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem
• Poradnictwo psychologiczne - 6h indywidualnych spotkań z psychologiem
• Warsztaty kompetencji społecznych - 16h zajęć grupowych
• Szkolenia zawodowe - 60h zajęć grupowych
• Szkolenia IT - 40h zajęć grupowych
• Staż - 3 miesiące
• Pośrednictwo pracy - 6h indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy

 

Dodatkowo

• Oferujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
• Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe.
• Catering dla każdego uczestnika szkoleń zawodowych.
• Każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe i stażowe.
• Gwarantujemy profesjonalną kadrę.

 

Planowane efekty

Najbardziej pożądanym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie znalezienie zatrudnienia przez minimum 19 osób poprzez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, a także zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 1 450 797,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 233 177,96 zł

Kontakt
e-mail: kierunek-aktywnosc@vision-consulting.pl
telefon: 512 036 248


mapadotacji.gov.pl

 

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

30.11.2017 r. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć: Aktywizacja społeczna: Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne dla 3 grup w ramach projektu Kierunek- Aktywność! nr projektu RPLD.09.01.01-10-C007/16. Grupa nr 1 Niżankowice Grupa nr 2 Niżankowice Grupa nr 3 Ciężkowice

ROZEZNANIE RYNKU

15.01.2018 r. Szanowni Państwo! Firma Vision Consulting Spółka z o.o. poszukuje psychologów do zrealizowania pierwszych form wsparcia w projekcie Kierunek- Aktywność! Więcej informacji w załącznikach. część ofertowa psycholog część opisowa psycholog     12.01.2018 r. Szanowni Państwo! Firma Vision Consulting Spółka z o.o. poszukuje doradców zawodowych do zrealizowania pierwszych form wsparcia w projekcie Kierunek- Aktywność! […]

HARMONOGRAMY

03.08.2018 harmonogram gr 6 ŁÓDŹ harmonogram gr 7 ŁÓDŹ 13.07.2018 Szanowni Państwo ruszają kolejne zajęcia w ramach projektu „Kierunek – Aktywność!” harmonogram gr 4 ŁÓDŹ Harmonogram pośrednictwa pracy gr V 21.06.2018 Szanowni Państwo, ruszają zajęcia w ramach wsparcia Aktywizacja Zawodowa Pośrednictwo Pracy Harmonogram pośrednictwa pracy gr I Harmonogram Pośrednictwa pracy gr II Harmonogram Pośrednictwa pracy […]

DO POBRANIA

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami oraz Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami: 1. KA Regulamin zwrotu kosztów dojazdu. 2. KA Załącznik 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Oświadczenie o cenie biletu. 3. KA Załącznik 2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Oświadczenie o trasie dojazdu. 4. KA Załącznik 3 do Regulaminu zwrotu kosztów […]

AKTUALNOŚCI

18.06.2018 Kierunek – AKTYWNOŚĆ! 10.04.2018 Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu „Kierunek AKTYWNOŚĆ! ” kolejni UP rozpoczęli 3 miesięczne staże zawodowe.   22.03.2018 r. Szanowni Państwo! Miło jest nam poinformować o rozpoczynających się pierwszych stażach w ramach projektu: „Kierunek – AKTYWNOŚĆ!”W razie pytań zapraszamy do kontaktu.   19.02.2018 r. Szanowni Państwo ! […]

REKRUTACJA

23.05.2017 r. Rekrutacja uczestników trwa od maja 2017 r. i ma charakter ciągły aż do zakwalifikowania założonej liczby Uczestniczek / Uczestników. W zakładce „Do pobrania” dostępny jest komplet dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 1. spełnienie wymogów formalnych; 2. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura […]

Font Resize
KONTRAST