Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Lubelska strefa aktywizacji” 

 

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0163/17

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 20% osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi),
w szczególności osoby bezrobotne dla których zgodnie z Ustawą z dn. 20 IV 2004r. został określony
III profil pomocy (max. 20% grupy docelowej w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osoby pozostające bez zatrudnienia (min. 80% osoby bierne zawodowo), 100% osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, 60% kobiet, 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz 30% osób z niskimi kwalifikacjami.

 

Zadania zaplanowane w ramach projektu:
1. Diagnoza indywidualnych potrzeb w celu stworzenia indywidualnej ścieżki reintegracji –  dla 96 UP, jedno spotk. z doradcą zawodowym (2h) i jedno spotk. z psychologiem (2h).
2. Warsztaty kompetencji społecznych i gospodarowania budżetem – dla 96 UP (zajęcia grupowe),
24 h/gr., tj. 6 spotk. x 4 h, śr. 2 x tyg.
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla 48 UP (4 gr. 12 osobowe), 12 h/gr., tj. 3 spotk. x śr. 4 h., śr. 2 x tyg.
4. Pośrednictwo pracy – dla 70 UP, tj. 12 h na osobę.

5. Szkolenia zawodowe – dla 96 UP (8 gr. śr. 12 os.), 11 spotk. po śr. 8 h, śr. 4-5 x w tyg.
6. Szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym (A) z certyfikatem ECCC – dla 60 UP (5 gr. 12 os.), 80 h, tj. 20 spotkań po 4 h.
7. Staże zawodowe – 3 miesięczne dla 96 UP.

 

Uczestnikom/czkom projektu zapewniamy:
- Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;
- Zwrot kosztów dojazdu;
- Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;
- Certyfikat;
- Wykwalifikowaną kadrę trenerów.

 

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności osoby:
- powyżej 18 roku życia;
- wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi);
- bezrobotne dla których zgodnie z Ustawą z dn. 20 IV 2004r. został określony III profil pomocy;
- pozostające bez zatrudnienia;
- zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego;
- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
- z niskimi kwalifikacjami.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 30.09.2019 r.

 

Wartość dofinansowania projektu: 1 356 331,87 PLN
Wkład funduszy europejskich: 1 213 560,09
PLN

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl