Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


„Nie WYKLUCZAJ swoich szans”


Nr projektu RPMA.09.01.00-14-a764/18


Okres realizacji projektu: 01.10.2018r. – 30.06.2019r.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 72 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarze (gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykl.społ. oraz należących do jednej lub kliku z wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia; osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowym zaburzeniami rozwojowymi.

 

Głównym celem projektu wyższa aktywność społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie

 

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

 

 • -Osoby korzystające z PO PŻ
 • -Osoby niepełnosprawne
 • -Osoby powyżej 18 r.ż.
 • -Osoby bezrobotne
 • -Osoby bierne zawodowo

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • -Szkolenie zawodowe
 • -Materiały szkoleniowe
 • -Catering
 • -Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • -STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • -3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • -Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 • -Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu
 • -Warsztaty rozwoju osobistego
 • -Szkolenia zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 • -Pośrednictwo pracy
 • -Staż zawodowy

 

 

Wartość ogółem:  1 000 294,27 PLN

 

Dofinansowanie z UE: 800 235,42 PLN

 

Strona internetowa   https://vision-consulting.pl/nie-wykluczaj-swoich-szans

 

 

Kontakt:

 

Email:  niewykluczajswoichszans@vision-consulting.pl

Telefon: 512 036 230

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.

w ramach Osi priorytetowej

IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Mazowieckiego 2014-2020

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl