Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nie WYKLUCZAJ swoich szans”

Nr projektu RPMA.09.01.00-14-a764/18

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r. – 30.06.2019r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 72 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarze (gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykl.społ. oraz należących do jednej lub kliku z wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia; osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowym zaburzeniami rozwojowymi.

Głównym celem projektu wyższa aktywność społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie

 

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

 

 • -Osoby korzystające z PO PŻ
 • -Osoby niepełnosprawne
 • -Osoby powyżej 18 r.ż.
 • -Osoby bezrobotne
 • -Osoby bierne zawodowo

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • -Szkolenie zawodowe
 • -Materiały szkoleniowe
 • -Catering
 • -Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy
 • -STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • -3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
 • -Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 • -Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu
 • -Warsztaty rozwoju osobistego
 • -Szkolenia zawodowe + moduł uzupełniający szkolenie komputerowe
 • -Pośrednictwo pracy
 • -Staż zawodowy

 

 

Wartość ogółem:  1 000 294,27 PLN

 

Dofinansowanie z UE: 800 235,42 PLN

 

Strona internetowa   https://vision-consulting.pl/nie-wykluczaj-swoich-szans

Kontakt:

Email:  niewykluczajswoichszans@vision-consulting.pl

Telefon: 512 036 230

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.

w ramach Osi priorytetowej

IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Mazowieckiego 2014-2020

 

 

mapadotacji.gov.pl

Dokumenty dot. stażu

Data wpisu: 31.05.2019 Instrukcja wypełniania  DOKUMENTÓW DOT. STAŻU Proszę o podpisanie umowy oraz załącznika nr 1 w miejscu gdzie jest wskazany „Pracodawca” oraz „Stażysta” i odesłanie 1 egzemplarza do firmy Vision Consulting . Na liście obecności powinien podpisać się Stażysta oraz opiekun stażu potwierdzając tym jednocześnie obecność stażysty. Wypełniając listę obecności proszę wpisać godziny pracy […]

Zapytania ofertowe

Data publikacji: 6.05.2019 Szanowni Państwo Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkolenie zawodowe dla łącznie 6 grup w tym 2 grupy z gminy Maków Mazowiecki, 1 grupa z gminy Strzegowo, 2 grupy z gminy Jabłonna Lacka, oraz 1 grupa z gminy Gielniów w ramach projektu „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” […]

Harmonogramy

Zadanie III – Szkolenia zawodowe: 1. Harmonogram gr I (pobierz) 2. Harmonogram gr II (pobierz) 3. Harmonogram gr. III (pobierz) 4. Harmonogram gr. IV (pobierz) 5. Harmonogram gr. V (pobierz) 6. Harmonogram gr. VI (pobierz)   Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/uczestniczek projektu 1 . Harmonogram wsparcia grupa I 2. Harmonogram wsparcia […]

Aktualności

15.05.2019 Szanowni Państwo Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu  § 8 Stypendium szkoleniowe i stażowe Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Font Resize
KONTRAST