Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Nowa akcja - Integracja”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększona aktywność społeczna i zawodowa wyrażona efektywnością społeczno-zatrudnieniową osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo lubelskie, powiaty: hrubieszowski, włodawski, M. Biała Podlaska, M. Chełm, M. Zamość w wyniku realizacji kompleksowego programu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Do projektu zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności: osoby bezrobotne – wyłącznie należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością (w tym zaburzeniami psychicznymi), osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 50+, kobiety

REZULTATY:

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 20 os.

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 19 os.

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, łącznie z pracującymi na własny rachunek – min. 18 os.

 

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej po opuszczeniu programu uczestników:

W odniesieniu do os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- efektywność społeczno-zatrudnieniowa – min. 56%, zatrudnieniowa – min. 30%;

W odniesieniu do os. o znacznym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – efektywność społeczno zatrudnieniowa – min. 46%, zatrudnieniowa – min. 20%.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Diagnoza potrzeb z IPD

Grupowe Poradnictwo psychologiczne

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Kompleksowe pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym

Płatny 3-miesięczny staż zawodowy

 

Zapewniamy:
- wykwalifikowana kadrę trenerską
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- stypendium szkoleniowe
- catering
- certyfikat
- płatny staż zawodowy.

 

Wartość projektu:  973 888,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 827 804,97 PLN

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KONTAKT:

Telefon : +48 573 429 333

e-mail: akcja-integracja@vision-consulting.pl

strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

 

BIURO PROJEKTU:
Nowa akcja - Integracja
ul. Bohaterów Monte Casino 53
20-705 Lublin

 


mapadotacji.gov.pl

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Harmonogramy

08.01.2018r. Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć „Diagnoza potrzeb z IPD”. Zajęcia rozpoczynamy 11.01.2018r. w Zamościu dla 3 grup. Grupa 1 i 2 odbywa zajęcia na ul. Piłsudskiego 53, a Grupa 3 na ul. Piłsudskiego 27 A Harmonogram Grupa 1 Harmonogram Grupa 2 Harmonogram Grupa 3 25.01.2018r. Zapraszamy do zapoznania się z […]

Zapytania ofertowe

21.12.2017 r. Szanowni Państwo, Vision Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „Nowa akcja – Integracja” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0034/16 ogłasza nabór ofert na doradcę zawodowego do zrealizowania USŁUGI, tj. Diagnozy potrzeb z IPD część opisowa i ofertowa  

Dokumenty do pobrania

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – NOWA AKCJA INTEGRACJA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – STAŻ – NOWA AKCJA INTEGRACJA ZASWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU kwestionariusz os. pobierajacej stypendium

Aktualności

27.11.2018r Szanowni Państwo, rekrutacja do projektu nadal trwa. Zapraszamy do uzupełnia dokumentów rekrutacyjnych i zgłaszania udziału w projekcie. 30.11.2017r. Z radością informujemy, że pierwsze dwie grupy zostały zrekrutowane do projektu. Rekrutacja nadal trwa, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. 14.12.2017 r. W dniu 13.12.2017 r. odbyła się Komisja Rekrutacyjna, która zakwalifikowała kolejną grupę. Mamy […]

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o spełnieniu warunków gr docelowej Oświadczenie POPŻ Oświadczenie o profilu w up Ankieta potrzeb os. niepełnosprawnych Ankieta rekrutacyjna

Font Resize
KONTRAST