Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Nowa firma dla nas”

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działania 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób (kobiet w 100%) z obszaru województwa dolnośląskiego, zamieszkujące na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego, ząbkowickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( z czego 50 % UP będą stanowić osoby z niskimi kwalifikacjami, co najmniej 10% stanowić będą osoby niepełnosprawne oraz co najmniej 40% UP stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich), od 01.04.2017-30.09.2018.


Działania zaplanowane w ramach projektu to:

- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

- wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet na terenie woj. dolnośląskiego poprzez zachęcenie do samozatrudnienia oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia obejmującego doradztwo i szkolenia, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe. Efektem projektu będzie przygotowanie kobiet do samodzielnego prowadzenia DG bez stereotypowego przypisywania postaw przedsiębiorczych do którejkolwiek z płci.

Cel zostanie osiągnięty do 30.09.2018 roku.

Wartość projektu: 1 970 568,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 674 982, 80 PLN

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:

„Nowa firma dla nas”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail:nowafirmadlanas@vision-consulting.pl

tel.: 512 036 243


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne

17.05.2017 Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał od 31.05-18.06.2017. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów. Komplet dokumentów rekrutacyjnych zawiera : Formularz rekrutacyjny, wraz z załącznikami: Zaświadczenie z Urzędu pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy).  Oświadczenie osoby zarejestrowanej jako bezrobotna o ustalonym dla niej profilu pomocy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy). Orzeczenie […]

Informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie

W ramach projektu przewidziano następujące wsparcie: Doradztwo grupowe : 8h wsparcia grupowego (tj. 4 spotkania x 2h raz w tygodniu).   Doradztwo indywidualne : 2h wsparcia indywidualnego (tj. 1 spotkanie x 2h) spotkanie jednorazowe w dogodnym dla Uczestnika Projektu terminie. Program doradztwa będzie obejmował m. in. Zasady tworzenia biznesplanów, konsultacje indywidualne tworzonych biznesplanów.   Szkolenie: 60 osób (60 […]

Aktualności

27.04.2017 Zapraszamy do udziału w projekcie  „Nowa firma dla nas” kobiety powyżej 30 roku życia, bezrobotne. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami proszę skorzystać z wiadomości zawartych w odnośniku „Informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie”. Zachęcamy do kontaktowania się z kadrą projektu w przypadku pytań. 31.05.2017 Pragniemy poinformować, że od dnia dzisiejszego do […]

Font Resize
KONTRAST