Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Perspektywa na przyszłość- bądź aktywny!”Głównym celem projektu jest wyższa aktywność społeczno–zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 osób powyżej 18 r.ż. (36K/24M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym min. 51% UP stanowią osoby, dla których ustalono III profil pomocy, min. 5% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego, wyłącznie w powiatach: proszowskim, nowotarskim, brzeskim, myślenickim, m. Nowy Sącz, suskim, tarnowskim, m. Tarnów, dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD),

2. Warsztaty psychologiczne,

3. Team building,

4. Pośrednictwo pracy,

5. Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

6. 3 lub 6 miesięczny płatny staż zawodowy.

 

UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe
• catering oraz poczęstunek podczas szkolenia

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.02018 r. – 30.11.2018 r,

Wartość projektu: 960 637,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 816 541,87 PLN


Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

KONTAKT
„Perspektywa na przyszłość- bądź aktywny!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: perspektywa@vision-consulting.pl
tel.: 699-670-276
Biuro projektu: ul. Rynek 1, 33-383 Tylicz

 

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl