Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy”

 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

 

Projekt skierowany jest do 144 osób:
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min.130 osób) , jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenów województwa lubelskiego, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym uwzględniając:

  • -Kobiety- min 60% ( tj.87 osób)
  • -Osoby z niepełnosprawnościami(ON)- min. 5% (tj. 8 osób)
  • -Osoby o niskich kwalifikacjach ( do poziomu ISCED 3 włącznie) lub osoby w wieku 50 lat i więcej- min 40%(tj. 58 osób)

 

Projekt zakłada 2 ścieżki wsparcia

 

Ścieżka A ( 12 osób):

 

Doradztwo zawodowe,  Poradnictwo psychologiczne, Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, Indywidualne wsparcie doradcze, Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dla 6 osób), Wsparcie pomostowe finansowe  i niefinansowe

 

Ze ścieżki dotacyjnej skorzystać mogą osoby, które:

  • -W pierwszej kolejności utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu
  • -Spełniają min. 1 z  poniższych warunków:

-osoby niepełnosprawne
-osoby powyżej 50 r.ż.
-kobiety
-osoby o niskich kwalifikacjach,
-osoby poniżej 30 r.ż.

 

Ścieżka B (132 osoby):

 

Doradztwo zawodowe, Poradnictwo psychologiczne , Pośrednictwo pracy, Szkolenia zawodowe, Staże (trwające 6 miesięcy)

 

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  • -Stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych
  • -Stypendium stażowe
  • -Refundację zwrotu kosztów dojazdu w większości form wsparcia
  • -Catering i serwis kawowy podczas spotkań grupowych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Tel.: 519 560 146
E-mail: ponownie-zatrudnieni@vision-consulting.pl
Strona projektu: https://vision-consulting.pl/ponownie-zatrudnieni-na-lubelskim-rynku-pracy/

 

Wartość projektu: 3 339 309,37 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 838 412,96  PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.04.2020r.

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,  Działanie 10.2 Programy typu outplacement

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl