Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Praca – to jest to!”

Projekt „Praca – to jest to!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1.: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT, na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą RPO WSL - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017-31.03.2018 r.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z obszaru Subregionu Centralnego województwa śląskiego powyżej 30 roku życia przez określenie ścieżki zawodowej, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie kontaktu z pracodawcami od 01.05.2017 r. do 31.03.2018 r.

W szczególności wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze Subregionu Centralnego w miastach i powiatach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, powiat będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, należące do jednej
z następujących grup:

• Osoby o niskich kwalifikacjach;

• Osoby powyżej 50 roku życia;

• Kobiety (przede wszystkim powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka);

• Osoby niepełnosprawne;

• Długotrwale bezrobotni;

• Osoby nieaktywne zawodowo.

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy w wymiarze 4,5 godz. zegarowej/uczestnika/czkę;

• Poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz. zegarowych/uczestnika/czkę;

• Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godz. zegarowych/uczestnika/czkę;

• Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną, w wymiarze maksymalnie 120 godz. dydaktycznych/grupę szkoleniową;

• 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

Dzięki kompleksowemu wsparciu w ramach projektu zostaną zniwelowane bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Tym samym zwiększą się szanse 60 uczestników/czek na podjęcie zatrudnienia i powrót na rynek pracy. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie podejmie:

• min. 38% osób o niskich kwalifikacjach

• min. 33% osób w wieku 50 lat i więcej

• min. 39% kobiet

• min. 33% osób z niepełnosprawnościami

• min. 30% osób długotrwale bezrobotnych

Wartość projektu: 912 735,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 775 824,75 zł

Biuro projektu:

Vision Consulting Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 20
41-902 Bytom
Tel. 512 036 256


mapadotacji.gov.pl

 

AKTUALNOŚCI

19.03.2018 r. Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16) informuje, iż kolejni uczestnicy projektu ukończyli już staże zawodowe. Obecnie staże ukończyła już grupa 1,2 z miejscowości Tychy, 3 z miejscowości Bytom, 4 grupa z miejscowości Zawiercie. W bieżącym miesiącu staż zawodowy ukończy także grupa 5 z […]

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin projektu „Praca – to jest to!” Dokumenty wymagane od kandydatów/tek do udziału w projekcie: Kwestionariusz zgłoszeniowy – wersja WORD | PDF Kwestionariusz zgłoszeniowy – wersja online dla osób niepełnosprawnych Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej – wersja WORD | PDF Oświadczenie o wieku kandydata/tki do projektu – wersja WORD | PDF Oświadczenie o posiadanym […]

REGULAMINY

Regulamin projektu „Praca – to jest to!” Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych Oświadczenie osoby pobierającej stypendium Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie Oświadczenie uczestnika/czki projektu – osoby dowożonej Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu Umowa użyczenia samochodu Oświadczenie […]

USŁUGI W PROJEKCIE

Każdy uczestnik/czka projektu „Praca – to jest to!” weźmie udział w następujących formach wsparcia: Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: realizowane w trybie 4,5h/osobę; 3 spotkania po 1,5h, prowadzone przez doradcę zawodowego (zajęcia indywidualne).  W ramach usługi uczestnicy/czki projektu otrzymają […]

Font Resize
KONTRAST